15 czerwca 2024

Dofinansowanie podręczników

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłat uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, uczniowie mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.

Reklamy

Wnioski składa się do dyrektora szkoły w terminie ustalonym przez władze samorządowe (w Hrubieszowie do końca sierpnia 2010). Druki wniosków można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Miasta i urzędach gmin. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Po zakupie konieczne będzie dołączenie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia lub rodzica) do wysokości przyznanej pomocy – w terminach określonych również przez samorząd (w Hrubieszowie do dnia 6 września 2010r.)

Reklamy

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

Reklamy

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 316 zł;

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych;

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

do kwoty 170 zł

dla uczniów klas II gimnazjów,
dla uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas II ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas V ogólnokształcących szkół baletowych,
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 310 zł

dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 200 zł

dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

do kwoty 300 zł

dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych

do kwoty 370 zł