HaDeK dzieciom

Regulamin imprezy plenerowej o nazwie Integracyjny Festyn Rodzinny „HaDeK dzieciom” organizowanej w mieście Hrubieszowie dnia 7 września 2008 roku.

Reklamy

Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. „..o bezpieczeństwie imprez masowych” (tekst jednolity) Dz. U. Nr 123 poz. 1353 z 2001r. oraz postanowień Organizatora zarządza się, co następuje:

1. OSOBY obecne na imprezie zobowiązane są:
• zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
• przestrzegać postanowień „Regulaminu imprezy”
• stosować się do postanowień organizatora i służb porządkowych

2. ZBRANIA SIĘ w szczególności wnoszenia i posiadania:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych
• napojów alkoholowych, napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub psychotropowych
• zakłócania porządku publicznego i przebiegu imprezy

3. SŁUŻBY PORZĄDKOWE organizatora imprezy uprawnione są:
• nie wpuszczania na imprezę osób nietrzeźwych lub usiłujących wnieść przedmioty wymienione w pkt.2
• wezwać do opuszczeni lub usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, znajdują się w stanie nietrzeźwym lub zachowują się niezgodnie z „Regulaminem imprezy”
• ujęcia celem przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz chronionego mienia
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

4. PRZEPISY KARNE: art. 21 ustawy
• kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy i regulaminu organizatora lub służby porządkowej podlega karze grzywny
• kto wnosi lub posiada na imprezie plenerowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe pirotechniczne lub niebezpieczne pożarowo podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności

***

Informacje o sposobie udostępnienia Regulaminu Imprezy uczestnikom znajdują się:
• w gablocie przy HDK
• na stronach internetowych:
www.hdk.hrubieszów.info >>
www.lubiehrubie.pl >>
• lokalna telewizja kablowa

Organizator: Hrubieszowski Dom Kultury