HDK ogłasza konkurs fotograficzny

Hrubieszowski Dom Kultury ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży w ramach projektu „GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji” współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Reklamy

 

Regulamin konkursu fotograficznego

1.Celem przyświecającym konkursowi jest:
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii w formie reportażowej z przeprowadzonych działań jako dziedziny sztuki artystycznej.

2.Konkurs ma charakter otwarty.

3.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4.Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.Tematyka konkursu dotyczy fotoreportażu z przeprowadzonych  działań prowadzonych w ramach ,,GotArt Młodzieżowego Centrum Animacji” oraz wykonania Kroniki z umieszczonymi zdjęciami i opisami zdarzeń od początku projektu do zakończenia.

6.Wymagania techniczne: – kronika format nie mniejsza niż A3 – fotografie kolorowe o dowolnym wymiarze – ilość fotografii zamieszczonych w kronice dowolna – dopuszczalna możliwość druku fotografii na papierze

7.Kroniki z ,, godłem” należy złożyć do Hrubieszowskiego Domu Kultury do dnia 31 stycznia 2014r. z dołączoną zaklejoną kopertą z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, godłem kroniki i zapisem cyfrowym na płytce CD.

8.Powołane przez organizatora Jury dokona oceny artystycznej i wizualnej Kronik.

9.Przewidujemy jedną główną nagrodę rzeczową o wartości 500zł. oraz dwa wyróżnienia rzeczowe na kwotę 300zł.

10.Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do umieszczonych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych , a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych projektu.

11.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12.Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

13.Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Projektu ,, GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji” w lutym 2014r.