HDK przypomina o konkursie fotograficznym. Termin składania prac upływa 5 lutego

Hrubieszowski Dom Kultury przypomina o Konkursie Fotograficznym. Ostateczny termin składania prac upływa 5 lutego 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu 9 lutego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży w ramach projektu „GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji” współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

1. Celem przyświecającym konkursowi jest:
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii w formie reportażowej z przeprowadzonych działań jako dziedziny sztuki artystycznej.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Tematyka konkursu dotyczy fotoreportażu z przeprowadzonych  działań prowadzonych w ramach „GotArt Młodzieżowego Centrum Animacji” oraz wykonania Kroniki z umieszczonymi zdjęciami i opisami zdarzeń od początku projektu do zakończenia.

6. Wymagania techniczne: – kronika format nie mniejsza niż A3 – fotografie kolorowe o dowolnym wymiarze – ilość fotografii zamieszczonych w kronice dowolna – dopuszczalna możliwość druku fotografii na papierze

7. Kroniki z „godłem” należy złożyć do Hrubieszowskiego Domu Kultury do dnia 5 lutego 2014r. z dołączoną zaklejoną kopertą z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, godłem kroniki i zapisem cyfrowym na płytce CD.

8. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny artystycznej i wizualnej Kronik.

9. Przewidujemy jedną główną nagrodę rzeczową o wartości 500zł. oraz dwa wyróżnienia rzeczowe na kwotę 300zł.

10. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do umieszczonych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych projektu.

11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

13. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Projektu „GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji” w lutym 2014r.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu – HDK 84 696 26 15.