13 kwietnia 2024

Hrubieszów: Bezpłatne szkolenie – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 osób bezrobotnych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem certyfikującym”.

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

 • osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Hrubieszowie jako osoby bezrobotne,
 • należących do tzw. młodzieży NEET: które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt skierowany jest również do osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.

Kryteria rekrutacji uczestników szkolenia:

 1. Kryteria ustawowe:
 • Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kryteria dodatkowe:

I . Zatrudnienie po ukończeniu szkolenia: 

 1. Uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę.
 2. Deklaracja rozpoczęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej we własnym zakresie (złożenie oświadczenia),

II. Predyspozycje do wykonywania zawodu.

III. Bezrobotni zarejestrowani w PUP, bez przerw – co najmniej przez okres 1 roku.

IV. Bezrobotni nie objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

V. Wymagane wykształcenie – min. podstawowe.

VI. Motywacja bezrobotnego.

VII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

VIII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu odmowy propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Sprzedawca”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

W ramach szkolenia uczestnicy kursu otrzymują wsparcie w postaci stypendium, pokrycia kosztów szkolenia, możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy kursu po zakończonym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Natomiast osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną otrzymają dodatkowo certyfikat w zawodzie „Sprzedawca”.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: luty – marzec 2022 r.

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pok. 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11 lub po numerem telefonu 84 53 53 055.

­

(PUP)


Zobacz też:

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 11.01.2022 r.

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 11.01.2022 r.


LubieHrubie na Instagramie