23 lutego 2024

Hrubieszów: Bezpłatny kurs – florysta

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych – florysta.

Reklamy

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

  • osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Hrubieszowie jako osoby bezrobotne,
  • należących do tzw. młodzieży NEET: które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt skierowany jest również do osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.

Reklamy

Kryteria rekrutacji uczestników szkolenia

Kryteria ustawowe:

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kryteria dodatkowe:

I . Zatrudnienie po ukończeniu szkolenia:

Uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę.

Deklaracja rozpoczęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej we własnym zakresie (złożenie oświadczenia),

II. Predyspozycje do wykonywania zawodu.

III. Bezrobotni zarejestrowani w PUP, bez przerw – co najmniej przez okres 1 roku.

IV. Bezrobotni nie objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

V. Wymagane wykształcenie – min. podstawowe.

VI. Motywacja bezrobotnego.

VII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

VIII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu odmowy propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „FLORYSTA”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

W ramach szkolenia uczestnicy kursu otrzymują wsparcie w postaci stypendium, pokrycia kosztów badań lekarskich, pokrycia kosztów szkolenia, możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Kurs kończy się egzaminem czeladniczym sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy kursu po zakończonym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Natomiast osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną uzyskają tytuł czeladnika w zawodzie „Florysta”.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: kwiecień-maj 2022 r.

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pok. 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11 lub po numerem telefonu 84 53 53 055.

­

(info: PUP, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Budowa drogi dojazdowej do basenu – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Budowa drogi dojazdowej do basenu – ZDJĘCIA