14 lipca 2024

Hrubieszów: Budżet na rok 2022 uchwalony

Na dzisiejszej sesji, radni miejscy uchwalili budżet Hrubieszowa na rok 2022.

Reklamy

Na sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku, rada miejska przegłosowała uchwałę w sprawie budżetu Hrubieszowa na rok 2022. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 zagłosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W przegłosowanej uchwale, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta określono na kwotę 81 485 163,91 zł, zaś łączną kwotę planowanych wydatków na 99 296 484,74 zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 17 811 320,83 zł.

Reklamy

Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 9 196 664,49 zł;

Reklamy

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 614 656,34 zł.

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2021 r. to kwota 33 996 000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
w tym:

– kredyt w banku BGK – kwota 2 496 000 zł,

– obligacje komunalne w banku PEKAO SA – kwota 10 500 000 zł,

– obligacje komunalne w banku PKO BP – kwota 21 000 000 zł.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2022 r. to kwota 42 996 000 zł, co stanowi 56,66% planowanych dochodów budżetu w 2022 roku.

­

Projekt przyjętej uchwały budżetowej na rok 2022 »
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej »
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu »

Zobacz też:

Hrubieszów: Zgubił plik pieniędzy przed marketem. Dzięki pracownicy, zguba szybko trafiła do właściciela

Hrubieszów: Zgubił plik pieniędzy przed marketem. Dzięki pracownicy, zguba szybko trafiła do właściciela


LubieHrubie na Instagramie