5 marca 2024

Hrubieszów: Jedna z najwyższych stóp bezrobocia w województwie

W województwie lubelskim, największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają mieszkańcy powiatu włodawskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.

Reklamy

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował „Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubelskiego w grudniu 2023 r.”

W województwie lubelskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (15,3%), hrubieszowski (14,7%) oraz krasnostawski (13,8%), o najniższej zaś: łukowski (3,9%), Lublin (4,3%) i łęczyński (5,4%).

Reklamy

Czytaj: Hrubieszów: Przed nami kolejne protesty rolników!

W porównaniu z grudniem 2022 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się w 20 powiatach, w największym stopniu w powiecie chełmskim (o 1,6 p. proc.), Chełmie (o 1,2 p. proc.), Lublinie i powiecie bialskim (po 0,8 p. proc.) oraz świdnickim (o 0,7 p. proc.).

Stopa bezrobocia zwiększyła się w powiecie tomaszowskim (o 0,4 p. proc.) i lubelskim (o 0,1 p. proc.). Na niezmienionym poziomie stopa bezrobocia pozostała w powiecie biłgorajskim i puławskim.

Oto najważniejsze wnioski wypływające z raportu Urzędu Statystycznego w Lublinie:

• Na rynku pracy przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu br. w stosunku do grudnia 2022 roku było wyższe o 0,6% i o 0,1% do listopada 2023 r. Udział przeciętnego zatrudnienia w województwie w wielkości krajowej wyniósł 3,1%.

• Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,5% i była niższa w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,5 p. proc., a w stosunku do miesiąca poprzedniego wyższa o 0,2 p. proc. W porównaniu z grudniem 2022 r. odnotowano niższą liczbę bezrobotnych ogółem (o 6,3%), liczbę osób nowo rejestrujących się (o 12,4%) oraz osób wyłączonych z ewidencji (o 14,7%).

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 15,4% w porównaniu z grudniem 2022 r. i o 8,2% w stosunku do listopada br. W porównaniu z grudniem 2022 r. najwyższą dynamikę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 29,2%).

Zobacz: Hrubieszów: Druhowie uczyli dzieci pierwszej pomocy [ZDJĘCIA]

• Na rynku rolnym ceny skupu pszenicy, żyta, żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz mleka były niższe w stosunku do grudnia 2022 r.

• Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2023 r. była wyższa w skali roku o 2,0% (w cenach stałych). W strukturze rodzajowej produkcji dominował dział produkcja artykułów spożywczych (23,0% wartości produkcji sprzedanej przemysłu).

• Produkcja budowlano-montażowa była niższa o 18,8% w stosunku do grudnia 2022 r. Największy udział w wartości produkcji budowlano-montażowej miały podmioty wykonujące prace związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (64,0%).

• Według wstępnych danych w stosunku do grudnia 2022 r. zwiększyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 93,3%), a zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 26,2%) oraz mieszkań oddanych do użytkowania (o 42,0%).

• Sprzedaż detaliczna w jednostkach handlowych i niehandlowych była niższa w stosunku do grudnia 2022 r. o 8,2%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca – wyższa o 7,3%. Sprzedaż hurtowa jednostek handlowych była niższa w stosunku do grudnia 2022 r. o 6,5%, a w porównaniu z miesiącem poprzednim niższa o 18,9%.

• Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON była wyższa o 2,7% niż w końcu grudnia 2022 r. i o 37 podmiotów więcej niż w końcu listopada 2023 r.

• W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją. Największą poprawę opinii zaobserwowano wśród podmiotów z sekcji transport i gospodarka magazynowa – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 23,0 w skali miesiąca. Lepiej niż w grudniu ub. r. oceniają koniunkturę również przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu hurtowym, a także w zakwaterowaniu i gastronomii. Negatywne opinie formułują jedynie podmioty zajmujące się budownictwem oraz handlem detalicznym, odpowiednio na poziomie wyższym lub zbliżonym do tego z ubiegłego miesiąca.

Zobacz też:

Hrubieszowski Hubal zaśpiewał w warszawskiej katedrze [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


Do pobrania:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego grudzień 2023 r. 1.59 MB


źródło, grafika: Urząd Statystyczny w Lublinie