Hrubieszów: Petycja przeciw 5G odrzucona

Rada Miasta Hrubieszowa uznała, że nie ma kompetencji do zbadania problemu wniesionego w petycji, która wpłynęła od „Koalicji Polska wolna od 5G”.

Reklamy

W czasie ostatniej sesji Rada Miasta Hrubieszowa uznała, że wniesiona w dniu 25 marca 2020 r. petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”, która wpłynęła od „Koalicji Polska wolna od 5G” nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Rada nie ma kompetencji do zbadania
przedmiotowego problemu.

W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy:

Reklamy

W dniu 25 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przekazało drogą mailową petycję „Koalicji Polska wolna od 5G” „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” celem jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Przedmiotem petycji jest przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony życia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej do jej wykonania, opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na profilu Facebooka Burmistrza i Miasta, przekazanie dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Po otrzymaniu petycji, stosownie do postanowień Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. przekazał ww. petycję Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.

Wnoszący petycję postuluje ponadto, aby Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku, a ponadto zleciła, aby zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach i aby wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe, bądź światłowodowe oraz nakazała przełączenie na lekcjach telefonów w tryb samolotowy, oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.

Rozpatrując petycję ustalono, że wnoszący petycję zażądał zobowiązania się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem telefonów komórkowych, wifi i innych urządzeń bezprzewodowych.

Komisja rozpatrywała petycję na posiedzeniach w dniach 27.04.2020 r. i 24.06.2020 r. Komisja stwierdziła, że zgodnie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do właściwości Rady Miejskiej nie należą kwestie podniesione w petycji. Rada nie ma zatem kompetencji do zbadania przedmiotowego problemu, ani też do kwestionowania rozwiązań przyjętych w regulacjach powszechnie obowiązującego prawa, t.j. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Postulowane zalecenie dotyczące zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkołach należą do właściwości dyrektorów poszczególnych szkół na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały, która uzna, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.