26 września 2023

Hrubieszów: Poszukiwany dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Starosta Hrubieszowski ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Reklamy

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1.    Wymagania  niezbędne stawiane kandydatom:

Reklamy

1)    obywatelstwo polskie,

2)    wykształcenie wyższe magisterskie,

Reklamy

3)    posiadanie co najmniej  5-letniego   stażu  pracy,  w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

4)    posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

5)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)    brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa a art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

8)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

9)    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1)    umiejętność kierowania zespołem,

2)    znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, samorządu powiatowego, finansów publicznych, prawa pracy, postępowania administracyjnego,

3)    samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4)    rzetelność, komunikatywność, odporność na stres.

­

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie do dnia 10 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, w godzinach pracy urzędu lub pocztą (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu oferty do urzędu).

­

Szczegóły ogłoszenia o naborze »

­

(źródło: BIP)


Zobacz też:

Hrubieszów dla Szymona! Pomóżmy Szymonowi stanąć na nogi! – ZDJĘCIA, WIDEO

Hrubieszów dla Szymona! Pomóżmy Szymonowi stanąć na nogi! – ZDJĘCIA, WIDEO


LubieHrubie na Instagramie