24 lipca 2024

Hrubieszów: SP ZOZ poszukuje księgowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłosił nabór ofert na stanowisko księgowego.

Reklamy

Kwalifikacje:

Wymagane:

1) spełnienie jednego z poniższych warunków:

Reklamy

a. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

Reklamy

c. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3) nieposzlakowana opinia,

4) obywatelstwo polskie,

5) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

­

Pożądane:

– doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

– szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej spzoz – ów

­

Dodatkowe:

– dyspozycyjność

– rzetelność

– odpowiedzialność

oraz umiejętności: zarządzania zespołem pracowników, planowania pracy własnej i podległego personelu, rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów, przekazywania i przyswajania informacji, współpracy, dokonywania analiz, obsługi komputera, pracy w zespole.

­

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

wymiar czasu pracy – 1 etat

miejsce pracy – w budynku Przychodni Rejonowej w Hrubieszowie przy ul. Mickiewicza 2, IV piętro,

rodzaj pracy – praca biurowa, przy komputerze, wymagająca samodzielności.

­

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie,

2) życiorys lub CV

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

4) kopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie doświadczenia w pracy w księgowości,

5) kopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

6) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku,

7) zaświadczenie o niekaralności

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

­

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę, życiorys lub CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Na kopercie należy umieścić:: imię i nazwisko kandydata, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowej/księgowego”.

Oferty należy składać w siedzibie SP ZOZ w Hrubieszowie w sekretariacie Dyrekcji w godz. od 7.30 do 15.00 lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

W sprawie publikacji ogłoszenie proszę kontaktować się z Edytą Miścior, tel. 84 696 22 06, e-mail: kadry@spzozhrubieszow.pl.

(SP ZOZ Hrubieszów)


Zobacz też:

Zrzutka na płytę Adama Szabata i Jana Kondraka – ZDJĘCIA

Zrzutka na płytę Adama Szabata i Jana Kondraka – ZDJĘCIA


LubieHrubie na YouTube