Hrubieszów: Uwaga! Zbliża się termin zakończenia składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie przypomina o zbliżających się terminach zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” edycja 2022.

Reklamy

Moduł I – 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II – 10 października 2022 r. wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2022/2023.

Reklamy

­

Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu;

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu lub obu kończyn górnych);

• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania zakupionego w ramach programu;

• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego;

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

• pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Wnioski w ramach programu można składać drogą elektroniczną (osoby posiadające podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP) za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej wraz niezbędnymi do nich załącznikami, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie pokój nr 7.

­

Szczegółowe informacje o programie, w tym o adresatach programu i kwotach dofinansowania znajdują się pod linkiem: http://www.hrubieszow.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne-aktywny-samorzad/aktywny-samorzad-2022/n,aktywny-samorzad-2022

­

(Źródło: PCPR Hrubieszów, fot. arch. lubiehrubie)


Zobacz też:

Powiat hrubieszowski: Nabór wniosków w programie Aktywny Samorząd 2021

Powiat hrubieszowski: Nabór wniosków w programie Aktywny Samorząd 2021