Hrubieszów: Wyższe stawki za wywóz śmieci

26 czerwca Rada Miasta podjęła decyzję o zwiększeniu stawek za wywóz śmieci na terenie Hrubieszowa.

Reklamy

 

Na sesji w dniu 26 czerwca, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa.

Uchwała została przegłosowana 10 głosami. Jeden radny był przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

 

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku obowiązywały będą nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości:

– nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób – 21 zł od osoby;

– nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób – 18 zł od osoby;

– nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej – 16 zł od osoby.

Ustalono również miesięczne wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

– nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób – 42 zł od osoby;

– nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób – 36 zł od osoby;

– nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej – 32 zł od osoby.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej stawki określone dotyczą osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

 

Treść uchwały >>

 

***

 

W informacji, przygotowanej na ten temat przez władze miasta, czytamy:


Dlaczego zwiększamy stawkę za odpady komunalne

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację pokrycia kosztów, którymi została obciążona gmina. Wobec powyższego działaniem koniecznym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

W oparciu art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6k. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Na podstawie art. 6r ust. 2 ww. ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2018 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Miejskiej w Hrubieszowie do budżetu wpłynęło 1 943 984,60 zł, natomiast gmina dopłaciła do systemu 885 711,11 zł.

Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2019 r. to kwota ok. 3 866 698,00 zł. Miesięczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to ok. 322 225,00 zł.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło na dzień 07.06.2019 r. 13 876 osób w tym 566 osób ze zniżką, z podziałem na:

– odpady segregowane 11532 osoby i 482 osoby z 50% zniżką,

– odpady zmieszane 1778 osób i 84 osoby z 50% zniżką. Stosując dotychczasowe stawki, tj. 11,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane oraz 18,50 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane z uwzględnieniem zniżki dla rodzin wielodzietnych zakładając, że liczba osób z deklaracji nie ulegnie zmianie oraz wszyscy w całości uiszczą opłatę, wpływy wyniosłyby 163 173,00 zł miesięcznie (rocznie 1 958 076,00 zł). W związku z powyższym zastosowanie dotychczasowych stawek opłat spowodowałyby niedobór do systemu gospodarki odpadami o kwotę 159 052,00 zł miesięcznie (rocznie 1 908 624,00 zł). Niedopuszczalne jest stałe dokładanie do gospodarki odpadami, ponieważ będzie skutkowało to ograniczeniem wydatków z budżetu gminy na inne cele. Ponadto zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 226 668,63 zł.

W 2019 r. wzrosły znacząco koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, która przystąpiła do przetargu nieograniczonego oferując stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie tony odpadów odebranych z terenu miasta. Na stawki tej opłaty mają wpływ między innymi:

1. Wzrost opłaty za przyjęcie odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, np. za tonę zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK Łasków (nasza regionalna instalacja) trzeba obecnie zapłacić 528,25 zł, gdzie w 2018 r. płacono 346,79 zł. Wzrost o 52%.

2. Wzrost opłaty ponoszonej z tytułu składowania odpadów na składowisku, tj. „opłaty marszałkowskiej”. Za tonę zmieszanych odpadów komunalnych ww. firma płaci obecnie 170 zł, a w 2018 r. płaciła 140 zł. Stawki tych opłat ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, z którego wynika iż będą one nadal wzrastać (w 2020 r. wyniesie 270 zł).

3. Wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie naszego miasta.

Pomimo, że liczba osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jest większa, niż osób, które oddają odpady, jako zmieszane, w 2017 r. wytworzono ok. 4063 ton odpadów zmieszanych, a segregowanych ok. 961 ton. W 2018 r. przedstawia się to następująco: zmieszane ok. 4226 ton, a segregowane ok. 1011 ton.

Biorąc po uwagę powyższe dane, aby spełnić ustawowy obowiązek sfinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest wprowadzenie wyższych stawek (z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2019 r.).

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny:

– w wysokości 21,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób;

– w wysokości 18,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób;

– w wysokości 16,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej.

W sytuacji, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki ustalonej zgodnie z uchwałą Rady Gminy, będzie wynikało to z ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której projekt został przekazany do sejmu. W związku z tym proponuje się następujące stawki, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny:

– w wysokości 42,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 1 do 4 osób;

– w wysokości 36,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 5 do 7 osób;

– w wysokości 32,00 zł miesięcznie od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nieruchomości zamieszkałe od 8 osób i powyżej.

 

Więcej:

Nieprawidłowości związane z brakiem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej >>

Zmiana stawki za odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów >>

System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. Czynniki wpływające na koszty obsługi systemu >>

 

(info i fot. UM Hrubieszów)