Hrubieszowskie Forum Mediacji Rówieśniczych

W dniu 22 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, odbyło się Hrubieszowskie Forum Mediacji Rówieśniczych.

Reklamy

 

Inicjatorkami i organizatorkami spotkania były Panie: Marta Kuczyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie oraz Agnieszka Marciniuk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu.

Organizacja forum była związana z uczestnictwem wymienionych szkół w programie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, przebiegającym pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem imprezy była promocja mediacji, w tym mediacji rówieśniczej, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz ukazanie mediacji jaki procesu, który sprzyja kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięć w środowisku szkolnym. Organizatorom przyświecał także cel zachęcenia innych szkół do udziału w programie.

Podczas Hrubieszowskiego Forum Mediacji Rówieśniczych obecni byli zaproszeni goście, prelegenci, w następującym składzie: Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Pani Marta Majewska, Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – Pani Monika Brzezińska-Ożóg, Kurator zawodowy specjalista z Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – Pani Agnieszka Kubik, Mediator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie – Pan Jan Nowak, Starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – Pani Edyta Krystkowiak, Przedstawiciel Straży Miejskiej w Hrubieszowie – Pan Krzysztof Hajkiewicz, Przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie, psycholog – Pani Aneta Dyl-Tarnawska.

W forum, oprócz zaproszonych gości, wzięli udział uczniowie, którzy obecnie są uczestnikami programu oraz odbywają szkolenia w zakresie mediacji rówieśniczych tj. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie wraz ze swoimi opiekunami. Obecni byli także przedstawiciele szkół miejskich, zainteresowanych przystąpieniem do programu; Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt obecności przedstawicieli absolwentów ZSM Nr 1 w Hrubieszowie (obecnie SP nr 1 w Hrubieszowie), przeszkolonych mediatorów rówieśniczych, którzy przez trzy lata byli aktywnymi uczestnikami poprzedniej edycji programu „Mediacje rówieśnicze”…a obecnie są uczniami Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Forum rozpoczęło się wystąpieniem Pani Dyrektor Edyty Kucharskiej, która powitała zaproszonych gości oraz zgromadzoną młodzież, nauczycieli i pedagogów.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie przedstawili scenkę, promującą mediację oraz ukazującą wszystkie najważniejsze zasady mediacji, zaś uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu zaprezentowały nastrojowe piosenki.

Następnie wszyscy zaproszeni goście zabrali głos. Podczas swoich wypowiedzi prelegenci nawiązali do swojej pracy zawodowej, między innymi do odpowiedzialności karnej nieletnich, oraz ukazali mediację, jako metodę zapobiegającą występowaniu konfliktów z użyciem przemocy, zachowań ryzykownych oraz niedostosowania społecznego młodzieży.

W dalszej części forum przyszedł czas na prezentację dobrych praktyk, w zakresie wdrażania programu mediacji rówieśniczych w szkołach. Uczestnicy forum obejrzeli prezentacje multimedialne przygotowane przez panie: Martę Kuczyńską i Agnieszkę Marciniuk, opisujące oraz ukazujące poprzez dokumentację fotograficzną wszelkie podejmowane w ramach programu inicjatywy w zakresie szkolenia i działalności młodych mediatorów takie jak np: udział w warsztatach, spotkaniach, konferencjach, apelach, konkursach, prowadzenie mediacji na terenie szkoły, edukacji uczniów w zakresie pokojowego rozwiązywania sporów itp.

Spotkanie w części oficjalnej zakończyła piękna piosenka, w wykonaniu jednej z młodych mediatorek a także taniec integracyjny, dedykowany przybyłym gościom, który zjednoczył wszystkich zgromadzonych mediatorów oraz przyszłych mediatorów.

Po krótkiej przerwie oraz poczęstunku dla uczestników przyszedł czas na drugą, warsztatową część Hrubieszowskiego Forum Mediacji Rówieśniczych.

Warsztaty dla młodzieży pt. „ Coaching mediatora” przeprowadziła pani psycholog Aneta Dyl-Tarnawska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Na uwagę zasługuje fakt, iż zgromadzeni uczniowie, którzy dotychczas się nie znali, w naturalny sposób nawiązali nić porozumienia oraz współpracę w utworzonych grupach. Owocem tej współpracy były piękne bajki mediacyjne z morałem, napisane przez grupy do otrzymanej historyjki obrazkowej i omówione przez przedstawicieli poszczególnych grup. Na plakatach pojawiły się podpisy uczestników forum. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem oraz obietnicą dalszej współpracy a także wykonaniem wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

Uczestnikom i organizatorom forum serdeczne pozdrowienia przekazała telefonicznie koordynatorka programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Pani Eleonora Porębiak-Tymecka, która od wielu lat inspiruje i wspiera mediatorów szkolnych oraz przytacza w swoich wypowiedziach cytat: „Mediacja zamienia łzy w uśmiechy…”, najtrafniej określający rolę i znaczenie mediacji w życiu.

Organizatorki Hrubieszowskiego Forum Mediacji Rówieśniczych: Marta Kuczyńska oraz Agnieszka Marciniuk, składają serdeczne podziękowania za udział w forum wszystkim zaproszonym gościom-prelegentom, reprezentantom zaproszonych szkół, na ręce Dyrekcji poszczególnych placówek, Pani Dyrektor Edycie Kucharskiej za życzliwą pomoc w organizacji i prowadzeniu imprezy, Paniom Barbarze Mielniczuk i Arlecie Kowalskiej, za wykonanie dekoracji oraz uczniom, którzy zadbali o obsługę techniczną imprezy: Damianowi Rutkowskiemu z kl. III b oraz Jakubowi Wezgraj z kl. 7b.


źródło i fot SP nr 1