Im wyższe ryzyko chwilówki, tym wyższy koszt

Rynek usług finansowych rządzi się pewnymi zasadami. Według jednej z nich, wysokie ryzyko po stronie pożyczającego wymusza ustalanie kosztu produktu finansowego na wyższym poziomie.

Reklamy

 

Druga reguła odnosi się do produktów inwestycyjnych. Im większe jest ryzyko, tym większe są potencjalne zyski – potencjalne, albo prognozowane, bo nie zawsze udaje się je osiągnąć (np. inwestując na giełdzie). Klient indywidualny może wybrać bezpieczny sposób lokowania środków, taki jak obligacje, albo lokata. Co do pożyczek, to pożyczkodawca ma ostatnie słowo – występuje sam w roli podmiotu lokującego kapitał. Listę największych Polskich pożyczkodawców pozabankowych możesz sprawdzić na tej stronie http://www.terve.pl/pozyczki/pozyczka-przez-internet.

 

Ryzyko pożyczkodawcy

Ryzyko finansowe jest związane ze strukturą kapitałową bilansu kredytobiorcy. Im więcej zobowiązań, tym większe ryzyko wysokich kosztów pozyskania obcego kapitału. Wtedy nad firmą pożyczkową wisi widmo utraty płynności finansowej. Instytucje pożyczkowe nie mają obowiązku gromadzenia rezerw środków finansowych w przeciwieństwie do banków. Muszą natomiast posiadać kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 200.000 zł. Biorąc pod uwagę, że w Polsce obecnie firma pożyczkowa może prowadzić działalność tylko w dwóch formach – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – można wyróżnić kilka metod gromadzenia kapitału potrzebnego do zachowania płynności finansowej.

 

Jak firmy pożyczkowe finansują działalność?

Spółka akcyjna poprzez emisję własnych akcji pozyskuje kapitał. Wszystkie spółki kapitałowe mogą natomiast emitować obligacje korporacyjne, na które decydują się największe podmioty gospodarcze. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często korzysta z kredytów bankowych. W lepszej sytuacji są podmioty, które należą do grupy kapitałowej – mogą korzystać z finansowania wewnątrz takiej grupy. Będąc częścią grupy kapitałowej można też łatwiej bilansować budżet, a tym samym zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej. Jeżeli dojdzie do przekroczenia poziomu niespłacalnych pożyczek, spółka córka może odsprzedać długi spółce matce.

 

Ocena zdolności kredytowej – klucz do minimalizacji ryzyka

Credit Check jest nowym systemem chroniącym konsumentów i pożyczkodawców. Narzędzie ułatwia obieg informacji na temat pożyczkobiorców. Poprzez korzystanie z bazy danych Credit Check instytucja pożyczkowa może uniknąć nadmiernego ryzyka finansowego. Credit Check jest jednym z wielu źródeł informacji wykorzystywanych w procesie oceny zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe chcąc zmniejszyć poziom niespłacanych pożyczek mogą korzystać także z informacji przekazanych bezpośrednio przez wnioskodawcę, a także z danych pochodzących z portali społecznościowych. Instytucje pożyczkowe wykorzystują różne systemy oceny zdolności kredytowej, niemniej są one bardzo podobne. Bardzo korzystna z perspektywy ograniczenia ryzyka finansowego firm oferujących pożyczki online jest też współpraca z BIK i biurami informacji gospodarczej.

 

Podnoszenie kosztów produktu

Rekompensowanie ryzyka finansowego może przejawiać się także w postaci zwiększenia prowizji lub innych kosztów pozaodsetkowych i odsetek. Niemniej na tym polu instytucje pożyczkowe doznają szerokich ograniczeń wprowadzonych nie tylko w ramach ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o kredycie konsumenckim, ale również w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380). Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528) zawiera przepis dotyczący limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Ponadto, ustawodawca wprowadził odsetki maksymalne równe dwukrotności wysokości odsetek określonych w k.c. W przypadku odsetek kapitałowych maksymalna wysokość wynosi 10%, natomiast w odniesieniu do odsetek za opóźnienie 14%. Ustalenie poziomu odsetek na wyższym poziomie jest bezskuteczne – znajdują zastosowanie odsetki maksymalne (art. 359 § 22, art. 481 § 22).

Działalność instytucji pożyczkowych jest obciążona wysokim ryzykiem finansowym, które spółki mogą minimalizować poprzez stosowanie odpowiedniego systemu oceny zdolności kredytowej oraz ustalenie kosztów kredytu konsumenckiego na odpowiednim poziomie. W najbardziej korzystnej sytuacji są instytucje pożyczkowe, które należą do grupy kapitałowej – mogą skorzystać ze wsparcia innych spółek.

 

 

fot. mat. sponsora