15 lipca 2024

Jaki powinien być projekt do budżetu obywatelskiego Hrubieszowa

Na sesji w dniu 27 lutego, miejscy rajcy podjęli uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego.

Reklamy

 

Uchwała określa tryb i zasady zgłaszania do realizacji zadań w ramach środków budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców, realizowane na terenie Gminy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w każdym roku na realizację zadań z budżetu obywatelskiego określa się na kwotę 100 000 zł.

Reklamy

Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zostać złożony przez mieszkańca Gminy, który w dniu składania ma ukończony 16 rok życia na formularzu zgłoszenia wraz z listą co najmniej 15 mieszkańców popierających go, którzy na dzień złożenia projektu ukończyli 16 rok życia. Mieszkaniec może złożyć tylko jeden projekt.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być składane projekty, które:

Reklamy

1) dotyczą zadań własnych Gminy;

2) są możliwe do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;

3) są zgodne z zapisami obowiązujących strategii, programów i innych dokumentów programowych Gminy oraz obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

4) realizowane są na terenach:

a) będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego Gminy,

b) spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w granicach administracyjnych Gminy pod warunkiem uzyskania ich zgody; dopuszcza się realizację projektów na innych gruntach publicznych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zarządcy,

5) spełniają kryteria ogólnodostępności,

6) których koszt nie przekracza 25% kwoty 100 000 zł

Realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne muszą być dostępne dla całej społeczności lokalnej.

Projekty inwestycyjne obejmują realizację zadań polegających na modernizacjach, adaptacjach, budowie nowych obiektów, przebudowie istniejących, a także zakupie urządzeń, maszyn. Projekt inwestycyjny powinien stanowić wynik całości robót budowlanych, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Projektem inwestycyjnym jest budowa chodników, infrastruktury drogowej, placów zabaw, obiektów małej architektury, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

Do projektów nieinwestycyjnych zalicza się projekty obejmujące przedsięwzięcia takie jak współpraca
partnerska, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną.

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia projektu do budżetu obywatelskiego >>

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Te projekty będą zrealizowane z budżetu obywatelskiego w 2020 roku