Jubileuszowa nagroda dla burmistrza zgodna z prawem

Nie będzie postępowania w sprawie nagrody jubileuszowej dla burmistrza Hrubieszowa. Prokuratura Rejonowa w tym mieście uznała, że nie ma ku temu podstaw prawnych i odmówiła wszczęcia śledztwa.

Reklamy

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie pobrania przez Burmistrza Miasta nagrody jubileuszowej z tytułu upływu 45-letniego okresu pracy zawodowej.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta z art. 231 §2 kk. przez to, że pobrał nie należną nagrodę jubileuszową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego w oparci o zgromadzone dokumenty ustalono następujące fakty:

W dniu 1 grudnia 2008 r. Starosta Hrubieszowski działając na podstawie art. 62a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej przyznał Tadeuszowi Garajowi zatrudnionemu wówczas na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie nagrodę jubileuszową z tytułu upływu 40 lat pracy zawodowej. Ze zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji wynika, że w dniu przyznania wymienionemu nagrody jubileuszowej, tj. 1 grudnia 2008 r. posiadał on już ponad 42-letni okres pracy zawodowej. Z analizy powyższych informacji wynika, że Starosta Hrubieszowski przyznał nagrodę jubileuszową   z ponad dwuletnim opóźnieniem.

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Zasępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa w oparciu o art. 38 ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przyznał Burmistrzowi Miasta Tadeuszowi Garajowi nagrodę jubileuszową przysługującą mu po 45 latach pracy zawodowej. W dniu przyznania nagrody Burmistrz Miasta posiadał ponad 45-letni okres pracy zawodowej.

W sentencji postanowienia Prokuratora Rejonowego w Hrubieszowie o odmowie wszczęcia śledztwa czytamy: „W realiach niniejszej sprawy brak jest podstaw do przypisania Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i działania tym samym na szkodę interesu publicznego. Analiza okresów zatrudnienia Tadeusza Garaja prowadzi do stwierdzenia, że przyznanie mu nagrody jubileuszowej w dniu 26 kwietnia 2012 r. z tytułu 45 lat pracy zawodowej było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i odpowiadało stanowi faktycznemu odnośnie wymaganego okresu pracy zawodowej. Mając na uwadze powyższe należało odmówić wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”.

 

 

Sekretarz Miasta

Czesław Podgórski