22 maja 2024

Konkurs fotograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego do udziału w konkursie fotograficznym: „Świat za progiem – moje miasto dziś”.

Celem konkursu jest prezentowanie ciekawych miejsc (architektonicznych i przyrodniczych) Hrubieszowa, wszechstronna prezentacja miasta Hrubieszowa, propagowanie wiedzy o „Małej Ojczyźnie” oraz popularyzacja sztuki fotografowania.

Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać domy, mosty, ulice, dowolne obiekty, znajdujące się w granicach administracyjnych miasta.
Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczać lub przesyłać
na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie,
ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów – do dnia 30 września 2008 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie i na stronie internetowej Biblioteki: www.hrubieszow.bipe.pl >>

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania >>

***

Regulamin konkursu fotograficznego

Organizator:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie

I. Cele konkursu fotograficznego „Świat za progiem – Moje miasto dziś”

1.Prezentowanie ciekawych miejsc (architektonicznych i przyrodniczych) Hrubieszowa.
2.Wszechstronna prezentacja Hrubieszowa.
3.Popularyzacja wiedzy o „Małej Ojczyźnie”.
4.Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej miasta.
5.Popularyzacja sztuki fotografowania.

II. Założenia:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
2.Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać domy, mosty, ulice; dowolne obiekty pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych miasta.
3.Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 fotografie.
4.Zalecany przez Organizatora format fotografii 24×30 cm, technika wykonania fotografii jest dowolna.
5.Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
6.Fotografie należy dostarczyć do 30 września 2008 r.
7.Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres szkoły.
8.Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie
9. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
10.Fotografie wraz z kartą zgłoszenia (zał. nr 1) w zamkniętej kopercie należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz
w innych celach promocyjno-reklamowych.
12.Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.
13. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i wybrane do publikacji pokonkursowej (albumu) przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
14.Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i z jego zaakceptowaniem.
15.Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

1.Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
2.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
3.Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu, terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej.
4.Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej organizowanej w witrynach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.
5.Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie lub pobrać ze strony internetowej Organizatora www.hrubieszow.bipe.pl >>