Konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008.

Reklamy

u>Zarządzenie Nr 198/2008
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 3 marca 2008 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873) z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2008r.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w dzienniku o zasięgu lokalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszowa
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Hrubieszowa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Zbigniew Dolecki

***

Załącznik
do Zarządzenia Nr 198/2008
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 3 marca 2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) zwanej dalej ustawą, uchwały nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.,uchwały nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Preliminarza Wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r. i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r. i uchwały nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej
w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r roku zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

KOLEJNO:
Nr zadania w preliminarzu wydatków
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

III – 5
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży „Wakacje 2008 w Mieście”
6.000 zł.

III – 11
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
20.500 zł.

III – 12
Organizowanie różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
13.000 zł.

III – 14
Promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy.
5.000 zł.

III – 15
Realizacja profilaktycznych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych
4.000 zł.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

IV – 1
Prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach klubu abstynenta oraz propagowanie idei trzeźwości w społeczności Hrubieszowa:
-gotowość do prowadzenia działalności w zakresie wsparcia osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin – grupy samopomocowe,
– prowadzenie grup wsparcia,
– prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych,
– organizacja zajęć w celu zagospodarowania wolnego czasu,
– organizacja imprez kulturalno-turystycznych,
– propagowanie zdrowego stylu życia.
19.000 zł.

IV – 2
Prowadzenie ośrodka całodobowego pobytu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
– zapewnienie tymczasowego miejsca
pobytu,
– pomoc socjalna,
– interwencja kryzysowa.
22.000 zł.

***

II. Zasady przyznawania dotacji.

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96 poz. 873) i programie współpracy z organizacjami pozarządowymi(Uchwała XVIII 1708 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2008r.)

III. Termin warunki realizacji zadań.
Zadania winne być realizowane od dnia zawarcia umów na ich realizację do końca 2008r.
z wyjątkiem zadań III-5, III-12, III-14 a podmioty, które zadania te realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszowa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2008r. do godz. 1530. Korespondencja dotycząca konkursu ofert kierowana do Urzędu Miasta Hrubieszowa powinna być przesyłana/przekazywana na adres:

Urząd Miasta
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
22-500 Hrubieszów

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs ofert” wraz z oznaczeniem nazwy zadania oraz podmiotu ubiegającego się o dotację.
3. Na realizację każdego z zadań podmioty mogą złożyć po jednej ofercie.
4. Oferty nie złożone we wskazanym terminie, które wpłyną pocztą po tym terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.
5. Oferty składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
aktualny wyciąg z rejestru(nie starszy niż trzy miesiące w dniu składania oferty) ,
aktualny statut organizacji,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

V. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2008r. o godz. 1200.
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszowa w terminie 10 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie od 3 do 5 osób sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.
Kryteria formalne:

1. Do udziału w konkursie ofert ( oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, którzy spełnia następujące wymogi formalne:
1)jest organizacja pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert,
3)w przypadku realizacji zadania publicznego w 2007r. złożył sprawozdanie z jego realizacji, zaakceptowane przez zleceniodawcę,
4)złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania powinni załączyć do oferty pod rygorem nieważności dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/, osobą fizyczną lub prawną np.: umowa przyrzeczenia, zawarcia umowy wspólnej o realizacji zadania, umowa konsorcyjna itp.

Kryteria merytoryczne:
kalkulacja kosztów (merytorycznych i administracyjnych) realizacji zadania, w odniesieniu do szczegółowego opisu zadania,
kadra (kwalifikacje) zdolna do realizacji zadania,
baza lokalowa i sprzętowa niezbędna do realizacji zadania,
doświadczenie oferenta,
zadanie adresowane do mieszkańców Hrubieszowa.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie realizacji zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4. W konkursie ofert na realizację jednego zadania może wygrać więcej niż jeden Oferent. Co oznacza, że dane zadanie publiczne może być realizowane nie tylko przez jeden, a przez kilka podmiotów.

VI. Zrealizowane zadania publiczne i dotacje przekazane na ich realizację w roku 2007r.
1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

Lp. – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – KWOTA DOTACJI
1. Fundacje – 0
2. Stowarzyszenia – 71.450,00 zł.
3. Inne – 6.000,00 zł.

ZARZĄDZENIE – plik do pobrania >>