25 maja 2024

Kościuszko: Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2016/2017.


Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2016/2017

 

Planuje się utworzenie następujących klas pierwszych

klasa matematyczna 
(rozszerzone przedmioty to: matematyka, fizyka lub informatyka)

klasa humanistyczno – medialna 
(rozszerzone przedmioty to: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie) 
(przedmioty uzupełniające to: „grafika komputerowa w mediach” oraz „wiedza o sztuce”) 

klasa biologiczno – chemiczna 
( rozszerzone przedmioty to: biologia i chemia) 
( przedmiot uzupełniający to: „język łaciński”) 

klasa menadżerska 
(rozszerzone przedmioty to: matematyka, język angielski i geografia)
( przedmiot uzupełniający to: „ekonomia w praktyce”) 

klasa psychologiczno – społeczna 
(rozszerzone przedmioty to: język polski, język angielski i biologia)
( przedmiot uzupełniający to: „elementy psychologii”) 

klasa turystyczno – krajoznawcza 
(rozszerzone przedmioty to: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie)
( przedmiot uzupełniający to: „zajęcia sportowo – rekreacyjne”) 

I… 

4 letnie Technikum Ekonomiczne, zawód Technik Ekonomista 
(rozszerzone przedmioty to: matematyka i informatyka)

 

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania, oraz do wyboru język rosyjski (kontynuacja) lub język niemiecki (kontynuacja lub podstawa).

W klasach, w których język angielski będzie nauczany na poziomie podstawowym (matematycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej), uczniowie mają możliwość uczenia się tego języka na poziomie rozszerzonym od klasy II (w grupach międzyoddziałowych) – utworzenie poszczególnych grup językowych jest uzależniona od ilości chętnych kandydatów.

 

O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych jako:

– punkty uzyskane za wyniki egzaminu gimnazjalnego,

– punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do 3-letniego liceum i 4-letniego technikum:

wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– z języka polskiego
– z matematyki
– z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
– z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
– z języka obcego(poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2

maks. 100 pkt.

oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

20 punktów – ocena: celujący 
18 punktów – ocena: bardzo dobry 
15 punktów – ocena: dobry 
8 punktów – ocena: dostateczny 
2 punkty – ocena: dopuszczający 

maks. 80 pkt.

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

4 punkty – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

10 punktów – potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty (1 konkurs – 4 punkty; 2 konkursy – 8 punktów; 
3 i więcej konkursów – 10 punktów)

4 punkty – potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym (indywidualne lub zespołowe) za miejsca od I do III (1 osiągnięcie – 2 punkty; 2 i więcej osiągnięć – 4 punkty)

2 punkty – osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, środowiska szkolnego lub udział w projekcie (programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim) 

maks. 20 pkt.

maksymalnie kandydat może uzyskać

200 pkt.

 

Wykaz przedmiotów punktowanych w poszczególnych klasach: 

Profile klas

Grupa przedmiotów

matematyczny

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka

humanistyczno – medialny

j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie

biologiczno – chemiczny

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia

turystyczno – krajoznawczy

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie

menadżerski

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

psychologiczno – społeczny

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

technikum ekonomiczne

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

 

Wymagane dokumenty:

– podanie 

– świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– karta zdrowia i karta szczepień

– 2 fotografie podpisane na odwrocie


Termin składania dokumentów w sekretariacie szkoły:

Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów do 23 czerwca 2016 roku.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu od 24 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku, godzina 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15 lipca 2016 roku, godzina 10.00.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 26 lipca 2016 roku do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 27 lipca 2016 roku, godz. 10.00.

 

Podanie do LICEUM

Podanie do TECHNIKUM