Marek Kata ponownie członkiem Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego

Na dzisiejszej sesji, radni powiatowi powierzyli ponownie stanowisko członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego Markowi Kata.

Reklamy

 

Przypomnijmy, że na sesji w dniu 19 grudnia Rada Powiatu przyjęła rezygnację i zwolniła Marka Katę z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie.

Wcześniej, Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rady Powiatu Hrubieszowskiego wniosek o odwołanie Marka Katy z funkcji członka zarządu powiatu. Jako powód podało naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej. Powołując się na oświadczenie majątkowe radnego CBA dowodziło, że późno wyłączył się on z prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu podjętej dziś uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, na mocy której w głosowaniu tajnym został wybrany Marek Jerzy Kata, czytamy:

„Art. 27 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)  stwierdza, iż rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

W związku z pisemną rezygnacją Pana Marka Katy z funkcji członka Zarządu Powiatu, mając na uwadze zapisy art. 31 c ustawy o samorządzie powiatowym, które stanowią, iż w przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.”

Marek Kata był jedynym kandydatem na wakujące stanowisko. Głosowało za nim 10 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Marek Kata nie jest już członkiem Zarządu Powiatu