Moja przygoda w Muzeum

Powiat hrubieszowski Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu hrubieszowskiego do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Moja przygoda w Muzeum”.

Reklamy

***

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY
„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”
REGULAMIN

ORGANIZATORZY
Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

CELEM KONKURSU jest:
– pogłębienie wiedzy dzieci o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych,
– kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych,
– konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych,
– uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA mogą być:
– muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne
– za wyjątkiem muzeów martyrologicznych

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
– poznanie zbiorów muzeum
– wykonanie jednej pracy plastycznej, związanej tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej
Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją, które wywarły na nim największe wrażenie i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.

PRACA o formacie A4 powinna zawierać podstawowe informacje (patrz tabelka do naklejenia na pracę). PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!

ORGANIZACJA
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 maja 2010 roku na adres:
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
ul. 3- go Maja 11, Tel. 084 696 27 83
www.muzeum-hrubieszow.pl
z dopiskiem Konkurs

ELIMINACJE odbędą się na początku czerwca br. Jury oceni prace w dwóch przedziałach klasowych I-III, IV-VI i przyzna nagrody i wyróżnienia, oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW
– poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
– prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

Informacje do naklejenia na pracę:
Imię i Nazwisko
Wiek
Klasa
Tytuł
Nazwa i adres placówki kierującej na konkurs
Imię i Nazwisko opiekuna plastycznego