17 czerwca 2024

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym

Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i zamówień publicznych oraz na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Termin składania ofert upływa w pierwszym przypadku w dniu 25.10., a w drugim 23.10.2013 roku.

Reklamy


Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie


Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i zamówień publicznych.

Reklamy

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
5) nieposzlakowana opinia
6) wykształcenie wyższe magisterskie,
7) doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,
8) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych. 

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1) znajomość podstawowych programów biurowych Microsoft Office,
2) preferowane wykształcenie: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
3) znajomość języka angielskiego,
4) dodatkowym atutem będzie odbycie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Reklamy

Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych na wniosek komórek organizacyjnych starostwa,
2) administrowanie budynkami starostwa,
3) organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji w budynkach starostwa,
4) prowadzenie spraw związanych z transportem i utrzymaniem obiektów Starostwa,
5) prowadzenie spraw związanych z tablicami i informacją wizualną dla interesantów,
6) wyposażanie Starostwa w sprzęt, urządzenia i środki łączności,
7) zaopatrzenie Starostwa w materiały biurowe,
8) pełnienie funkcji administratora ochrony danych osobowych,
9) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania (kwitariusze przychodowe),
10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Starostwa i prowadzenie ich rejestru,

Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) oraz zgodne z zasadami ergonomii
3) we wrześniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (potwierdzone kopie),
9) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę).

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane czytelnym podpisem.

Składanie ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i zamówień publicznych” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 25.10.2013 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Hrubieszów, 04.10.2013 r.


***

Starosta Hrubieszowski ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
5) nieposzlakowana opinia
6) wykształcenie minimum średnie geodezyjne,

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1) doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: zaawansowana znajomość obsługi komputera i programów geodezyjnych EwOpis, EwMapa oraz Microsoft Office, a także znajomość przepisów prawnych i standardów technicznych obowiązujących w geodezji,
2) znajomość obsługi komputera i programów geodezyjnych (mile widziana znajomość EwMapa, EwOpis) oraz znajomość podstawowych programów biurowych Microsoft Office,
3) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
4) mile widziane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Zakres wykonywanych zadań:
1) obsługa części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w programie EwMapa ver. 10
Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) warunki pracy zgodne z przepisami bhp wg. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) oraz zgodne z zasadami ergonomii
3) we wrześniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (potwierdzone kopie),
9) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)” oraz podpisane czytelnym podpisem.

Składanie ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na zastępstwo na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów w terminie do dnia 23.10.2013 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione w BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Hrubieszów, 11.10.2013 r.