20 maja 2024

Porady prawne: Co z przekształconym mieszkaniem po rozwodzie?

ilka miesięcy temu rozwiodłem się z żoną. Mieszkaliśmy całe małżeństwo w spółdzielczym lokatorskim mieszkaniu, które zostało ustanowione na mnie jeszcze przed ślubem i ja wniosłem cały wkład mieszkaniowy. Później w trakcie małżeństwa lokatorskie prawo zostało przekształcone w odrębną własność. Teraz moja żona żąda, abym spłacił ją…

 

Pytanie:

Kilka miesięcy temu rozwiodłem się z żoną. Mieszkaliśmy całe małżeństwo w spółdzielczym lokatorskim mieszkaniu, które zostało ustanowione na mnie jeszcze przed ślubem i ja wniosłem cały wkład mieszkaniowy. Później w trakcie małżeństwa lokatorskie prawo zostało przekształcone w odrębną własność. Teraz moja żona żąda, abym spłacił ją, ponieważ własność nabyta została w trakcie małżeństwa i wchodzi do majątku wspólnego – tak jej powiedział podobno prawnik. Czy może wywodzić takie roszczenia, skoro to ja poniosłem jeszcze jako kawaler koszty wkładu mieszkaniowego?

 

Jak już wielokrotnie było wskazywane, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego należą między innymi  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W jeżyku prawniczym takie przedmioty nabyte w zamian składników majątku osobistego zwykło się nazywać „surogatami”.

Co istotne dla odpowiedzi, w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego z bieżącego roku zarysowało się stanowisko, że: „prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka (art. 33 pkt 10 KRO)” – (Uchwała SN z dn. 22.04.2015r., sygn.. akt: III CZP 13/15). Sąd Najwyższy opowiedział się tutaj za wspomnianą wyżej zasadą „surogacji”.

Z powyższego zatem wynika, że w przypadku jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego jednemu z małżonków przysługiwało spółdzielczego lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, zaś w trakcie później zawartego małżeństwa zostało to prawo spółdzielcze przekształcone w prawo odrębnej własności lokalu, to lokal ten stanowi własność tego z małżonków, któremu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługiwało jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676