Porady prawne: Szkoda całkowita w pojeździe

Miałem kilka miesięcy temu wypadek samochodowy, w którym moje auto zostało bardzo mocno rozbite. Wypadek był z winy kierującego drugim pojazdem, co nie jest w żaden sposób wątpliwe…

Reklamy

 

Pytanie:

Miałem kilka miesięcy temu wypadek samochodowy, w którym moje auto zostało bardzo mocno rozbite. Wypadek był z winy kierującego drugim pojazdem, co nie jest w żaden sposób wątpliwe. Ubezpieczyciel ustalił, że miała miejsce szkoda całkowita, ustalając wartość samochodu sprzed wypadku na ok. 25.000 zł, po wypadku na 10.000, a wartość napraw wyceniona została na 15.000 zł. Czy mogę mimo to żądać naprawy?

Reklamy

 

W zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (np. naprawa), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. W zdaniu poprzedzającym mowa jest właśnie o okolicznościach uzasadniających ustalenie szkody całkowitej.

Należy pamiętać jednak, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Oznacza to, że od ubezpieczyciela nie można żądać, aby dokonał naprawy naszego auta we własnym zakresie, lecz żądać można, aby poniósł on wyłożone już przez poszkodowanego koszty naprawy lub z góry sfinansował taką naprawę.

W ocenie Sadu Najwyższego nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Nie ma znaczenie wobec powyższego wartość pojazdu po wypadku, zaś ubezpieczyciele często jednostronnie i subiektywnie oceniają to, czy w sprawie mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, czy też nie, bazując niejako na niewiedzy poszkodowanych.

Należy więc znać swoje prawa i dążyć do ich realizacji, tym bardziej, że uzasadnione przeprowadzenie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy we własnym zakresie i na własny koszt uzasadnia żądanie ich (kosztów) zwrotu, o ile ekspertyza ta ukazała niewłaściwą ocenę wartości tak samochodu jak i wartości napraw.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676