Porady prawne: Unieważnienie małżeństwa

Ponad pół roku temu wyszłam za mąż. Przed zawarciem małżeństwa nie znaliśmy się długo z moim mężem. Traktował mnie bardzo dobrze, był kulturalny. Zaraz po ślubie jednak zauważyłam, że zaczął nadużywać alkoholu…

Reklamy

 

Pytanie:

Ponad pół roku temu wyszłam za mąż. Przed zawarciem małżeństwa nie znaliśmy się długo z moim mężem. Traktował mnie bardzo dobrze, był kulturalny. Zaraz po ślubie jednak zauważyłam, że zaczął nadużywać alkoholu. Z relacji jego najbliższego otoczenia wynikało, że wiedzieli o jego chorobie alkoholowej, a on bardzo dobrze ją zatajał przede mną. Proszę o wyjaśnienie, czy skoro mnie oszukał przed ślubem w tak ważnej kwestii to mogę żądać unieważnienia małżeństwa?

 

Odpowiedź pytanie wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.), który w art. 10 – 16 wymienia wszystkie z możliwych przesłanek mogących stanowić podstawę unieważnienia małżeństwa. Ewentualne, inne okoliczności, chociażby wydawały się ważne i rzeczywiste, za odpowiednie zdaniem ustawodawcy uznane być nie mogą (art. 17 k.r.o.).

Do przesłanek materialnoprawnych orzeczenia unieważniającego małżeństwo zalicza się np.: 1) brak przepisanego prawem wieku, 2) bigamię – tzw. wielożeństwo, 3) pokrewieństwo (w linii prostej i rodzeństwo) oraz powinowactwo (w linii prostej), 4) stan wyłączający świadome wyrażenie woli, 5) błąd co do tożsamości drugiej strony, 6) groźba bezprawna.

Najbliższą przedstawionemu stanowi faktycznemu przesłanką, zdaje się być ta wymieniona w art. 151 § 1 pkt. 2 k.r.o., a mianowicie dotycząca błędu co do tożsamości drugiej strony (drugiego małżonka). Niestety – w odniesieniu do potrzeb zaistniałej sytuacji –  przeważająca cześć doktryny prawniczej wskazuje na wąskie rozumienie błędu na gruncie k.r.o. i za taki w konsekwencji uznany być nie może brak wiedzy co do długów przyszłego małżonka, bowiem z jego tożsamością nie ma nic wspólnego. Błędem co do tożsamości małżonka jest tylko błąd związany z jego fizycznością, który raczej w praktyce byłby skrajnym przypadkiem (np. z drugiej strony do ceremonii małżeństwa przystępuje brat bliźniak).

Z powodu błędu można żądać unieważnienia małżeństwa w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wykrycia, jednak nie później niż 3 lata od dnia zawarcia małżeństwa.

W związku z powyższym, w ewidentnym braku przesłanek dających możliwość wystąpienia z roszczeniem o unieważnienie małżeństwa, zasadnym mogłoby się okazać roszczenie o orzeczenie rozwodu. Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a brak jest wspólnych małoletnich dzieci i nie sprzeciwiają się temu zasady współżycia społecznego oraz z żądaniem tym nie wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu małżeństwa,  to sąd powinien taki rozwód orzec.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676