25 lipca 2024

Prawo: Zakończenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a złożenie wniosku o upadłość

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 02.03.2020 r. (tzw. tarczą przeciwcovidową) modyfikacji w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego uległy min. zasady związane ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Reklamy

Jednak od dnia 01.07.2023r. stan zagrożenia epidemiologicznego zostanie uchylony, a w związku z tym szczególe zasady nim wprowadzone. 

Zgodnie z przepisami antykovidowymi – art.  15zzra ust. 1: Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (tj. od 20.03.2020r.), a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Reklamy

Termin do zgłoszenia wniosku o upadłość reguluje przepis art. 21 prawa upadłościowego. Dłużnik, w przypadku osób prawnych zarząd dłużnika, jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Podstawa do ogłoszenia upadłości 

Reklamy

Stosownie do treści art. 10 prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Równocześnie dłużnika uznaje się za niewypłacalnego: jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (co do zasady opóźnienie w zapłacie przekracza 3 miesiące). W przypadku osób prawnych (np. spółek z o.o., S.A. PSA ) albo jednostek organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (nie wlicza się tu niektórych zobowiązań np. z tytułu pożyczek wspólnika).

Zgłoszenie wniosku nie powoduje automatycznie stwierdzenia upadłości. Sąd może, bowiem oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości min. wówczas gdy:

  1.  nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie,
  2.  gdy wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, 
  3. majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów i innych. 

Jednakże zgłoszenie wniosku we właściwym terminie może mieć duże znaczenia dla członków zarządu dłużników. Pamiętać,  bowiem należy, że nieuczynienie zadość temu obowiązkowi może otwierać drogę do odpowiedzialności zarządu za długi spółki, a także prowadzić do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.  

­

Publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl


Prawo: Kara za brak OC

Prawo: Kara za brak OC


Zerknij na Instagram →