Przed nami XIX sesja Rady Powiatu

w czwartek 30 kwietnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu.

Reklamy

 

Początek o godz. 10:00. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XVII sesji Rady Powiatu z dnia 16 stycznia 2020 r. i  XVIII sesji Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2020 r.    

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej plan pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na rok 2020. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

8. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

9. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. 

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020 w 2019 r. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

12. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2019. 

13. Przyjęcie informacji o działalności powiatowych instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski za 2019 r.

14. Ocena stanu technicznego dróg powiatowych Powiatu Hrubieszowskiego.

15. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.

16. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.

17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Hrubieszowskiego w 2019 roku.

18. Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2019 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2020 r.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia promesy w zakresie zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Trzeszczanach Pierwszych 146. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Trzeszczanach Pierwszych 146. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia promesy w zakresie zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego w Trzeszczanach Pierwszych 146.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Hrubieszowie.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/ nie zasługującą na uwzględnienie.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/ nie zasługującą na uwzględnienie.

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą/ nie zasługującą na uwzględnienie.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Euroregion Roztocze.

41. Informacja na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie.

42.    Interpelacje i  zapytania radnych.

43.    Wnioski i oświadczenia radnych.

44.    Zakończenie obrad.


(Starostwo Powiatowe Hrubieszów)