Przed nami XXI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

XXI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 12:00.

Reklamy

 

Obrady odbędą się w Hrubieszowskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 7, w sali nr 10.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu w postaci zakupu sprzętu medycznego ratującego życie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2034.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 r.

14. Rozpatrzenie informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie zasadności, sposobu organizacji i kosztów funkcjonowania lodowiska Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sezonie 2019/2020.

15. Rozpatrzenie informacji o umorzeniach podatkowych w 2019 roku.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

(UM Hrubieszów)