17 czerwca 2024

Przetargi ogłoszone przez Urząd Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące sprzedaży nieruchomości, zamówień na olej opałowy i dostawy asortymentów paliwowo-smarnych.

Reklamy

u>OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW
o g ł a s z a

przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 22 lutego 2007 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1 :

Reklamy

o godz. 9.00 – trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Hrubieszowie obręb Śródmieście, przy ul. Ciesielczuka, z przeznaczeniem na realizację kompleksu garażowego, oznaczonych numerami :

więcej >>

Reklamy

Przetarg Nieograniczony na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus w ilości 25000 l w roku kalendarzowym 2007.

1. Oferty należy składać do dnia 30.01.2007 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 43.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2007 r. o godz. 12.00.

3. Szczegółowe warunki przetargu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie zamawiającego w pok. nr 43 (Sekretariat Szkoły).

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Halina Kowalczyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający – Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie
z siedzibą przy ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 60 000 EURO

3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa asortymentów paliwowo – smarnych do środków sprzętowo – transportowych.

więcej >>