Przygotowanie zintegrowanej strategii rozwoju Gotanii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego pn: „Przygotowanie zintegrowanej strategii rozwoju Gotanii w ramach projektu Od wizji do nowoczesnego zarządzania Podregionem Gotania”.

Reklamy

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jw., wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 1 złożoną przez Synergia Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce (Lider Konsorcjum).

UZASADNIENIE
Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu oraz odpowiadająca SIWZ a Wykonawca zaoferował cenę, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania. Ponadto oferta uzyskała maksymalną liczbę, tj. 100,00 punktów w kryteriach wyboru ofert określonych w SIWZ przez Zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj