Rozwój społeczności lokalnej przez rozwój biblioteki

Moniatycze

Reklamy

Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach (gmina Hrubieszów) przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach była inicjatorem powstania partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej – spotkanie odbyło się 5 maja 2010 r. w tejże bibliotece.

Celem spotkania było zbudowanie partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Biblioteki gminy Hrubieszów uczestniczą w Ogólnopolski Programie Rozwoju Bibliotek, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. GBP w Moniatyczach i jej cztery Filie w: Czerniczynie, Dziekanowie, Kosmowie i Stefankowicach w programie są biblioteką wiodącą, bibliotekami partnerskimi są Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu i Gminna Biblioteka w Rejowcu.

W ramach programu pracownicy uczestniczą w cyklu szkoleń „biblioteka i jej środowisko”.

Biblioteki już otrzymały sprzęt komputerowy, wiodąca gminna 2 zestawy komputerów stacjonarnych, laptop, rzutnik, ekran, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę A3, aparat cyfrowy, filie – każda po 2 zestawy komputerów stacjonarnych, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, na łączną kwotę 47 tys. złotych.

Kolejny etap uczestnictwa w programie, to cykl szkoleń komputerowych i specjalistycznych, gdzie każdy z pracowników może skorzystać z 2 wybranych przez siebie szkoleń, a tematy szkoleń brzmią:
1. Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą,
2. Multimedia i nowoczesna komunikacja,
3. Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać,
4. Miejsce dla młodych,
5. Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów biblioteki,
6. Miejsce promocji kultury,
7. Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
8. Miejsce dla obywateli: e-administracja.

W tworzeniu partnerstwa, z ramienia Programu Rozwoju Bibliotek wspiera nas Irena Gadaj, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Rozwoju Ziemi Bibłgorajskiej.

Celem powstania partnerstwa jest stworzenie grupy wsparcia dla podejmowanych działań przez bibliotekę, co wzmocniłoby rolę i pozycję biblioteki w środowisku, stworzenie poczucia, że biblioteki są ważne i potrzebne w lokalnym środowisku. Rada powstała z partnerów przejęłaby rolę „ambasadora” biblioteki, byłaby wsparciem intelektualnym dla podejmowanych działaniach i inicjatyw, występowałaby w imieniu biblioteki, służyłaby pomocą w zdobywaniu zasobów.

Przedstawiona przez bibliotekarza GBP w Moniatyczach – Sylwię Luchowską działalność biblioteki już wychodzi poza statutowe ramy działalności biblioteki, niemniej biblioteki w swoich działaniach potrzebują więcej wsparcia zarówno intelektualnego, jak i finansowego.

Pragniemy dążyć do tego, aby biblioteki przyciągały różnych wiekowo ludzi, nie tylko dzieci, ale także młodzież, osoby starsze, osoby mające różne upodobanie, jak również osoby mające różne problemy.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, jak pomóc bibliotekom, co zrobić, aby biblioteka stała się miejscem przyjaznym dla mieszkańców, jak poprawić ich warunki lokalowe.

Spotkanie zakończyło się wspólnym postanowieniem – partnerstwo powstanie, będzie wspierać bibliotekę w jej działaniach, ale również zaspokajać oczekiwania partnerów, a podejmowane działania byłyby wspólnie wypracowane. Przedstawiona w prezentacji biblioteki wizja rozwoju biblioteki została przyjęta, jako cele do realizacji przez partnerów:
– Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
– Stworzenie oferty dla matek z dziećmi,
– Stworzenie oferty dla seniorów,
– Edukacja społeczności lokalnej,
– Kultywowanie tradycji ludowej,
– Upowszechnianie regionalizmu,
– Rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców,
– Rozwój i zintegrowanie społeczności lokalnej,
– Rozwój miejscowości.

Ponadto postanowiono, że zostaną spisane w formie umowy ogólne zasady funkcjonowania partnerstwa, częstotliwość spotkań, sposób komunikowania się, ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie sekretariatu partnerstwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Irena Gadaj – prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Bibłgorajskiej – moderator spotkania, Anna Łukiewicz – animator Regionalnego Ośrodka EFS w Zamościu, Bogumiła Dragan-Szkodzińska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Irena Czerwińska – prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów „Polskie Kwiaty”, Katarzyna Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach, Jerzy Krzyżewski – prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Maria Greniuk – skarbnik gminy Hrubieszów, Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, Janusz Jędrzejewski – radny Rady Gminy Hrubieszów oraz wszystkie pracownice bibliotek gminy Hrubieszów i dyrektor GOK w Wołajowicach.

Info:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach