22 maja 2024

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego MKS UNIA Hrubieszów przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej, która kontrolowała działalność Zarządu w czasie trwania jego kadencji.

br />Sprawozdanie zawiera ocenę dotyczącą tego, czy działalność Zarządu zgodna była ze statutem, czy nie było jakichkolwiek nieprawidłowości finansowych, organizacyjnych, wychowawczych itp.

Naważniejszym jednak punktem było to, czy komisja zaproponowała udzielenie Zarządowi absolutorium.

Jednocześnie z nowym wyborem zarządu odbył się wybór nowej Komisji Rewizyjnej, i do tej komisji wybrano: Jana Buczaka, Marka A. Kitlińskiego i Marka Kudyka.

Komisja ukształtuje się na najbliższym posiedzeniu Zarządu MKS UNIA Hrubieszów.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA MKS „UNIA” W HRUBIESZOWIE, PRZYGOTOWANE NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DN. 20 04 2006 R.

Komisja Rewizyjna w składzie Marek Kitliński – przewodniczący, Marek Kata – sekretarz i Antoni Czerniak członek k.r. na początku kadencji opracowała plan pracy komisji rewizyjnej do czasu zebrania sprawozdawczo – wyborczego Zarządu Klubu, zawierający 12 pozycji.

Na ogół przynajmniej jeden z członków komisji uczestniczył w zebraniach zarządu klubu. Zebrania te posiadały plan w punktach, które były szeroko omawiane i dyskutowane. Jak wynikało z dyskusji nie wszystkie punkty były w praktyce zrealizowane ponieważ słabo układała się współpraca z HOSiR. Nie był odczytywany i zatwierdzany protokół z poprzedniego zebrania. Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna na piśmie przedstawiała zarządowi co i jak zostało skontrolowane oraz zalecenia. W terminowym okresie komisja otrzymywała na piśmie stanowisko zarządu co do kontroli i zaleceń.

Zostało skontrolowane zakupywanie, magazynowanie i prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego. Sprzęt jest zakupywany na składane zapotrzebowanie trenerów według ustalonego wcześniej preliminarza wydatków, faktury są zaksięgowane a sprzęt wprowadzony na ewidencję magazynu oraz indywidualną kartę zawodnika. W związku z tym że sprzęt zużywa się zalecono powołanie komisji likwidacyjnej.

Następnie skontrolowano sposób sprzedaży biletów na imprezy sportowe. Stwierdzono że bilety są sprzedawane tylko na rozgrywki sekcji piłki nożnej. Bilety są w dwóch rodzajach, normalne i ulgowe. Bilety są zaewidencjonowane w książce wg druku ścisłego zarachowania. Posiadają nr bloku, cenę, datę imprezy, nr kolejny biletu i pieczątkę klubową z legalizacją druków. Po imprezie sprzedający rozliczają się z ilości sprzedanych biletów, gotówka zostaje wpłacona do kasy klubu. Komisja sporządza protokół ze sprzedaży biletów. Decyzją Zarządu Klubu pieniądze pozyskane ze sprzedaży biletów są przeznaczone w całości na nagrody sekcji piłki nożnej. W związku z tym że na mecze wchodzi duża grupa osób za darmo, twierdząc że są członkami Unii, zalecono wprowadzenie legitymacji członkowskich ze zdjęciami i dowodem opłaty składki członkowskiej. Legitymacje są wprowadzone do obiegu. Należy zmobilizować działaczy sekcji pn do większej współpracy z zarządem jako wolontariuszy, niestety ten punkt nie jest łatwo zrealizować.

Skontrolowano sposób realizacji współorganizowanych imprez sportowych. Najlepiej współpraca wychodzi z sekcją podnoszenia ciężarów. Najgorzej jest w sekcji la ponieważ organizator imprez z HOSiR nie zapoznaje wcześniej z projektem regulaminu zawodów zarządu przez co wychodzą podczas zawodów nieporozumienia, brakuje sprzętu do przeprowadzenia zawodów, wyniki nie są podawane do mediów i do wiadomości uczestników, brakuje nagród.

Z kolei skontrolowano opłacanie składek członkowskich. Po skontrolowaniu dokumentów źródłowych, komisja stwierdziła na podstawie rejestru składek członkowskich, że w dużej ilości występują przerwy w opłacaniu składek. W rejestrze występowało 111 kart członkowskich, co nie jest adekwatne w stosunku do ilości czynnych zawodników, szkoleniowców i działaczy. Zalecono aby przeprowadzić weryfikację członków klubu, zmobilizować do systematycznego opłacania składek członkowskich.

Następnie skontrolowano wykonywanie planu finansowego. Pieniądze rozchodowano na sprzęt sportowy, udział w zawodach, wyżywienie, zgrupowania sportowe, opłaty statutowe wszystkich sekcji, na nagrody dla zawodników i trenera I zespołu pn,. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecono pozyskiwanie jeszcze więcej środków od urzędów lokalnych, wojewódzkich, centralnych, związków sportowych, oświatowych, zakładów pracy, prywatnych itp.

Rok 2005 był rokiem jubileuszowym, zarząd wykorzystał ten moment i duża grupa osób związana różnie z klubem otrzymała odznaki, medale, dyplomy, wyróżnienia i książkę pt. „Od AKS-u do Unii”. Pomimo tego można było wystąpić o jeszcze poważniejsze odznaczenia ponieważ okrągły jubileusz jest raz na 10 lat.

Komisja przyjrzała się jak jest przydzielane stypendium dla sportowców Unii przez Starostwo Powiatowe, które opracowało zasady otrzymania tego stypendium. Zarząd co miesiąc dostarcza listę zawodników spełniające te wymogi, niestety lista często z opóźnieniem trafiała do Starostwa, po zebraniu sprawozdawczym nastąpiła poprawa w tym temacie. Zawodnicy mieli otrzymać specjalne zaświadczenia o otrzymaniu tych stypendiów, które zobowiązywałyby ich do systematycznych treningów i podnoszenia swoich wyników, niestety zobowiązania nie dotarły do zawodników, chociaż zostały opracowane i zatwierdzone. Wiele spraw wymyka się, ponieważ pracownicy HOSiR-u i członkowie zarządu za mało śledzą na bieżąco w internecie skąd można pozyskać pieniądze dla klubu, zawodników, szkoleniowców itp.

Punkt 9 przewidywał kontrolę sposobu zatrudniania i zwalniania szkoleniowców i zawodników, okazało się że zarząd Unii w sekcji pn a szczególnie I drużyny ma na tę sprawę bardzo mały wpływ, taka sytuacja jest chyba jedyna w Polsce. W innych sekcjach co do zawodników jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o szkoleniowców też nie ma wpływu.

Przy współpracy z HOSiR-em w większości wykonano zalecenia komisji specjalnej dotyczącego właściwego, zgodnego z prawem przeprowadzania meczów piłki nożnej, szczególnie I zespołu.

Kontrolując realizację wniosków z ostatniego zebrania sprawozdawczo – wyborczego i sprawozdawczego można zauważyć duże starania zarządu aby te wnioski realizować, okazuje się jednak że w wielu przypadkach nie jest to łatwe. Na przykład palącym problemem jest opieka lekarska zawodników, w dalszym ciągu brakuje pieniędzy na biegaczy ulicznych, współpraca z Powiatowym Zrzeszeniem LZS nie istnieje, podwyżki poborów (od 1999 r.) dla pozostałych szkoleniowców jak nie było tak nie ma itd. Należy również zwrócić uwagę na sprawy wychowawczo – dyscyplinujące zawodników, oraz współpracę trenerów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Po przeprowadzonych kontrolach pomimo pewnych zaległości Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia pracę zarządu i zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi MKS „Unia” w Hrubieszowie.

mak