VII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

27 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Początek obrad o godz. 10:00.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 lutego 2015 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Informacji z działalności Miejskiej Służby Drogowej za rok 2014.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2015 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia mienia państwowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2014 – 2029”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji |z mieszkańcami w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia sołectwa.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.