18 czerwca 2024

Wybrano wykonawcę budynków socjalnych

Znamy wykonawcę czterech nowych budynków socjalnych, które powstaną przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie. Komisja konkursowa Urzędu Miasta wybrała najwyżej oceniła ofertę przetargową, którą przedstawił Zakład Instalacji Urządzeń Przemysłowych i Energetycznych ENSTAL z Chełma.

Reklamy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – BUDOWA 4-ch BUDYNKÓW SOCJALNYCH NR 5,6,8,9 PRZY UL. GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE

Reklamy

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jw., wybrano jako najkorzystniejszą OFERTĘ Nr 1 złożoną przez ZAKŁAD INSTALACJI URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH I ENEREGTYCZNYCH „ENSTAL” inż. Henryk Nachuniak, 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 2, na kwotę 2.274.390,65 zł.

Reklamy

UZASADNIENIE

Wybrana OFERTA Nr 1 odpowiadała SIWZ, a Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę 100,00 punktów w kryterium cena.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu, a nie podlegające odrzuceniu uzyskały następującą ilość punktów:

OFERTA Nr 2 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWE „FLISBUD” Stanisław Flis, 23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, na kwotę 2.572.125,86 zł., uzyskała 88,42 pkt.

OFERTA Nr 8 złożona przez „FORTEX” Sp. z o.o., 22-100 Chełm ul. Lubelska 17 na kwotę 2.764.087,18 zł., uzyskała 82,28 pkt.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj

***

Źródło: BIP