Wykup mieszkań

Ogłoszenie w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali w domach wielomieszkaniowych oraz przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów.

Reklamy

u>OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XIX/190/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali w domach wielomieszkaniowych oraz przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych domów, z późn. zmian., bonifikata w wysokości 98 % od ceny mieszkania udzielana jest do dnia 31 marca 2008 roku.
Po tym terminie wysokość bonifikaty będzie wynosiła 70 %.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności na najemcę z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie następuje w drodze bezprzetargowej na wniosek najemcy.

Warunkiem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, do 31 marca 2008 roku, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest złożenie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego w terminie do dnia 5 lutego 2008 roku oraz wpłacenie w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów zaliczki na poczet wyceny nieruchomości w wysokości 225,70 zł.
Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty spisania aktu notarialnego i koszty założenia księgi wieczystej na lokal.
Sprzedaż nieruchomości następuje po uprzednim uregulowaniu czynszu na rzecz dotychczasowego administratora.

Szczegółowych informacji, dotyczących warunków sprzedaży oraz czynności związanych ze sprzedażą lokali można uzyskać u Burmistrza Miasta Hrubieszowa, który przyjmuje w każdy wtorek w godz. 8.00 – 15.00 lub w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów, pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.