Wyłoniono organizatora Festiwalu Kultury Antycznej

Hrubieszów

Reklamy

Urząd Miasta Hrubieszowa ogłosił wyniki przetargu na organizację Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej „Gotania” wraz z organizacją cyklu 7 jednodniowych imprez towarzyszących promujących podregion Gotania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu z dnia 27.05.2011r

Hrubieszów 30.05.2011 r.
ZP.271.10.2011

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania przetargowego pn: Organizacja trzydniowego międzynarodowego festiwalu kultury antycznej Gotania wraz z organizacją cyklu 7 jednodniowych imprez towarzyszących promujących podregion Gotania, w ramach realizacji projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski”

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Organizacja trzydniowego międzynarodowego festiwalu kultury antycznej Gotania wraz z organizacją cyklu 7 jednodniowych imprez towarzyszących promujących podregion Gotania, w ramach realizacji projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski” wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 2 złożoną przez DAFI STUDIO I. Drath, M. Falkowska s.c, Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin

UZASADNIENIE

Wybrana Oferta nr 2 odpowiadała SIWZ oraz uznano ją za najkorzystniejszą, w wyniku czego oferta uzyskała 60 punktów w kryterium cena oraz 40 punktów w kryterium zapewnienie udziału wymienionych przez Zamawiającego gwiazd – łącznie 100 pkt.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – Oferta nr 1 złożona przez Fundacja Kultura Enter, ul. Złota 5/21, 20-112 Lublin oraz Oferta nr 3 złożona przez Agencja Artystyczna ART. Grzegorz Kowalik, ul. Wajdeloty 4/26, 20-608 Lublin zostały odrzucone, gdyż ich treść
nie odpowiadała SIWZ.
Oferta nr 1 została odrzucona, w związku z tym, że w formularzu ofertowym w pkt. 5 został wskazany inny termin wykonania zamówienia (od dnia podpisania umowy do 21 sierpnia 2011 r., tj. do dnia ostatniej imprezy) niż wskazany przez Zamawiającego (od dnia podpisania umowy do 4 września 2011 r., tj. do dnia ostatniej imprezy) w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr: 145981 – 2011 z dnia 24.05.2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów w dniu 24.05.2011 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Hrubieszów
– OR.0864.113.11 w dniu 24.05.2011 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 nie uwzględnił tej zmiany w swojej ofercie.
Oferta nr 3 została odrzucona, w związku z tym, że w formularzu ofertowym w pkt. 5 został wskazany inny termin wykonania zamówienia (od dnia podpisania umowy do 21 sierpnia 2011 r., tj. do dnia ostatniej imprezy) niż wskazany przez Zamawiającego (od dnia podpisania umowy do 4 września 2011 r., tj. do dnia ostatniej imprezy) w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr: 145981–2011 z dnia 24.05.2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów w dniu 24.05.2011 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Hrubieszów
– OR.0864.113.11 w dniu 24.05.2011 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie uwzględnił tej zmiany w swojej ofercie.

Umowa w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj