XVI sesja Rady Powiatu

W dniu 18 kwietnia 2008 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu z dnia 27 marca 2008 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia „Informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu hrubieszowskiego za rok 2007”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie informacji o ocenie funkcjonowania placówek kulturalnych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz wskazania przedstawicieli do Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.