19 czerwca 2024

XXII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W czwartek 31 marca 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

Reklamy
 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 lutego 2016 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
  w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z  prac w okresie między sesyjnym.
 7. Zapoznanie z treścią  protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zakresie wydanych w 2015 roku decyzji dotyczących zasiłków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania 
  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  za rok 2015
   i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania 
  z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz informacji z realizacji zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia sprawozdania 
  z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie za rok 2015  
  z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zabezpieczenia zwiększonego wkładu własnego związanego z realizacją Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk  i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta środków stanowiących fundusz sołecki. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Hrubieszowie do Gminnej Rady Pożytku Publicznego
   w Hrubieszowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 18. Informacja  Burmistrza Miasta o wykonanych zadaniach inwestycyjnych za rok 2015.
 19. Interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.