XXIV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

We wtorek 31 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy


Początek obrad o godz. 10.00.


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu  29 kwietnia 2016 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
  w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z  prac w okresie między sesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2015 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.9.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmianw budżecie miasta na 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian  w  wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2019.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie  sprawozdania  z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2015.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie   sprawozdania z działalności stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej oraz Klubów Sportowych  działających na terenie miasta Hrubieszowa.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie sprawozdaniaz działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie za rok 2015.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie  w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 15. Zajęcie stanowiska przez Radę Miasta w sprawie pozyskania budynku przy ul. Targowej 7 w Hrubieszowie w związku z realizacją projektu „ Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.
 16. Interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.