27 maja 2024

Za nami VII sesja Rady Miejskiej

W piątek 20 marca w sali konferencyjne Urzędu Miasta odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 

Rada Miejska, po burzliwej dyskujsji, 8 głosami za, 2 przeciw, przy 5 wstrzymujących się, przyjęła informację z działalności Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie w roku 2014, rozszerzoną o złożony przez przewodniczącego Rady Andrzeja Serafina wniosek obligujący Burmistrza Miasta do opracowania i przedłożenia radnym do maja 2015 programu naprawczego MSD na lata 2015 – 2016.

Ponadto Rada przyjęła między innymi uchwały w sprawie:

– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2015 roku”,

– nabycia mienia państwowego (chodzi przejęcie od województwa lubelskiego praw do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zamojskiej),

– uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na lata 2014 – 2029”,

– trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Sławęcin i utworzenia w tych samych granicach Sołectwa Sławęcin,

– utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.