17 czerwca 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

W dniu 28.10.2011 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. W czasie sesji odbędzie się m. in. wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Reklamy

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Reklamy

5. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2011 r.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Hrubieszowski za rok szkolny 2010/2011 r
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009 – 2010.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 – 2013 rok”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2011 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2011 r. przez radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie.
– dyskusja.

17. Informacja Starosty Hrubieszowskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2011 r. przez członków zarządu powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
– dyskusja.

18. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zakończenie obrad.