Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwałę podjęto w obecności 18 radnych, stosunkiem głosów: 14 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się”.

Reklamy


Po otrzymaniu pozytywnej opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego, którą  wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz poszczególne komisje rady  w dniu 23 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie  odbyła się XIV sesja Rady Powiatu.  

Na sesji podjęto  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Plan roczny dochodów budżetowych został zrealizowany w 96,74 %, natomiast  roczny plan  wydatków budżetowych został zrealizowany w  95,79 %.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 4.źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie