14 czerwca 2024

Zarządzanie bezpieczeństwem

HrubieszówZamość

Reklamy

25 czerwca 2010r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z/s w Zamościu obędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym”.

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń, między teoretykami a praktykami bezpieczeństwa, na temat zarządzania kryzysowego i zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym, przede wszystkim powiatów, miast i gmin.

Reklamy

Problematyka ta, jakże istotna, jest wciąż mało znana. Wskazują na to chociażby ostatnie wydarzenia związane z powodzią. Mimo wielu zmian organizacyjno – prawnych w wyniku reformy centrum administracyjnego Rządu w 1996 r., uchwalenia ustaw o samorządzie terytorialnym w 1998 r., ustawy o stanach nadzwyczajnych w 2002 r., ustawy o zarządzaniu kryzysowym w 2007 r., obowiązujące rozwiązania prawne nie dają odpowiedzi na problematykę koordynacji działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

W procesie bieżącego zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym należy zatem wykorzystać wszelkie nadarzające się okazje: konferencje, sympozja, edukację, dydaktykę, sięgnąć do istniejących możliwości i rezerw społeczności lokalnych, aby w coraz szerszym zakresie zastępować sformalizowane struktury pomysłowością i elastycznością działania.

Reklamy

Najważniejsze problemy konferencji to:
– Jak poprawić koordynację działań na szczeblu powiatowym i wojewódzkim?
– W jaki sposób dopuścić stopień komercjalizacji działań w sferze bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym?
– Kto ma szkolić kadrę administracji lokalnej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem?
– W jaki sposób zorganizować współpracę i wymianę informacji pomiędzy środowiskami naukowymi a administracją rządową i samorządową w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zarządzania kryzysowego i zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym?

Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 w Collegium Novum WSHE. Referat wprowadzający wygłosi dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. KUL.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski.

PROGRAM MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym”

25 CZERWCA 2010 R., GODZ. 9.00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
IM. JANA ZAMOYSKIEGO Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU
UL. KOSZARY 54, AULA D

8.30 Rejestracja uczestników konferencji

9.00 Powitanie gości i otwarcie konferencji- dr Jan Waszczyński, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

9.10 dr hab. Romuald Szeremietiew prof. KUL –„Rola Obrony Cywilnej i Obrony Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych”

9.30 dr Grzegorz Kwaśniak, Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie – „Strategia bezpieczeństwa narodowego-2007”

9.45 mgr Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie – „Partie polityczne wobec bezpieczeństwa narodowego”

10.00 dr Irena Kurzępa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu – „Uwarunkowania postaw prokreacyjnych współczesnych kobiet a problem bezpieczeństwa demograficznego”

10.15 – 10.25 Przerwa kawowa

10.25 dr Małgorzata Wiśniewska, Akademia Podlaska w Siedlcach – „Rola nauczycieli Edukacji do bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego”

10.40 dr Piotr Kondraciuk, Muzeum Zamojskie –„ Wybrane problemy bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie lokalnym”

10.55 dr Mariusz Kubiak, Akademia Podlaska w Siedlcach– „Fundamentalizm jako „ucieczka w bezpieczeństwo” jednostki i wspólnot lokalnych”

11.10 dr Andrzej Lipczyński, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie –„Psychologiczne aspekty katastrof”

11.25 Dyskusja

11.35 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 dr Marek Gąska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu – „Problematyka bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”

12.00 dr Jerzy Gryz, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie – „Rola wojewódzkiego sztabu wojskowego w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym”

12.15 bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu – „Organizacja i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie powiatu zamojskiego”

12.30 dr Paweł Pochodyła, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – „Współpraca policji z organami wojewódzkiej administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie kreowania polityki bezpieczeństwa”

12.45 mgr Waldemar Wieprzowski, Komendant Straży Miejskiej w Lublinie – „Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działalności Straży Miejskiej”

13.00 Dyskusja

13.10 – 13.20 Przerwa kawowa

13.20 mgr Marian Pogoda, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – „Realizacja zadań przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji”

13.35 doc. dr Andrzej Wawryniuk, Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku- „Wpływ przejścia granicznego Jahodyn (Ukraina) – Dorohusk (Polska) na stan bezpieczeństwa nadgranicznego powiatu chełmskiego”

13.50 dr Jacek Feduszko, Muzeum Zamojskie –„Fortyfikacje miejskie w systemie obronnym Zamojszczyzny”

14.05 Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu – komunikaty

14.50 Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00- 16.00 Lunch

16.00 dr Grzegorz Kwaśniak- Powołanie „Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Narodowego”