22 maja 2024

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie – wczoraj i dziś

Z połączenia dawnych szkół – tzw.: „mechanicznej” i „odzieżowej” powstał Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie – szkoła, która wychowała i wychowuje fachowców tak potrzebnych na krajowym i europejskim rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci tej szkoły są też dziś nauczycielami zajęć praktycznych i teoretycznych, duchownymi, a przede wszystkim dobrymi ludźmi. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej czy technikum nie zamyka drogi kształcenia, a pozwala uzyskać „2 w 1” – konkretny zawód i wykształcenie średnie ( w przypadku technikum).

Początki…

Rok 1925 to historyczna data szkolnictwa zawodowego w Hrubieszowie. Powstaje Szkoła Rzemieślnicza Sejmiku Powiatowego. Jej założycielem i  pierwszym dyrektorem był p. Antoni Witer-Wiatrowski, nauczyciel, historyk i miłośnik zabytków regionalnych. Szkoła przechodziła szereg zmian organizacyjnych, przybierając różne nazwy. W 1936 roku została przemianowana na Szkołę Mechaniczną. Ta nazwa i charakter szkoły przetrwały do 1944 roku. W okresie okupacji, mimo szykan ze strony okupanta, szkoła kontynuowała swoją działalność i należała do Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie.

We wrześniu 1944 roku szkoła podjęła normalną pracę, dzięki pracownikom, którzy w czasie działań wojennych z narażeniem życia uratowali i zabezpieczyli przed zniszczeniem maszyny, narzędzia, urządzenia i  inne pomoce szkolne. W tym samym roku szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie. W roku 1948 szkołę upaństwowiono a nazwę zmieniono na Czteroletnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I stopnia. W 1950 roku szkołę połączono z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i nadano nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza.

Rok 1954 przynosi kolejną zmianę na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty nadało szkole w 1968 roku imię „25 – lecia Polski Ludowej”.

1 września 1973 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Hrubieszowie, a po kilku latach – w 1981 roku – zmieniono nazwę na Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie powstał na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2002 roku z połączenia dawnej szkoły mechanicznej i odzieżowej, która również miała bogatą tradycję, a 1997 roku obchodziła 70—lecie istnienia. Uczniowie osiągali sukcesy m.in. w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim np. w podnoszeniu ciężarów, w konkursach i olimpiadach np. „Mistrz w zawodzie”, Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie „Mistrz w zawodzie krawiec”.

Młodzież wymienionych wyżej szkół brała udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i zawodach. Tworzyła szkolny chór i zespół taneczny ( w latach 50-tych XX wieku ). Była nagradzana w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie „Mistrz w zawodzie krawiec”.

 

Szkoła okiem dyrektora…

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 ( ul. Zamojska 18 A) w Hrubieszowie został p. Andrzej Szkudziński, który piastuje to stanowisko do chwili obecnej.

Oto krótki wywiad z naszym dyrektorem przeprowadzony przez uczennice technikum:

– Jakie szkoły Pan ukończył?

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Studium Nauczycielskie w Zamościu, studia magisterskie o kierunku: matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na wydziale Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego oraz Zarządzanie Oświatą. Posiadam również uprawnienia do nauczania fizyki.

– Co skłoniło Pana do wyboru studiów matematycznych?

W szkole średniej miałem wysokie oceny ze wszystkich przedmiotów, ale zdecydowanie najbardziej lubiłem przedmioty ścisłe, dające możliwość rozwiązywania różnych problemów i zadań, a szczególnie matematykę, do uczenia się której miałem szczególne predyspozycje. Stąd wybór kierunku studiów.

– Dlaczego Pańskim zdaniem warto uczyć się matematyki?

Jędrzej Śniadecki, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku polski lekarz, biolog, chemik i filozof napisał: „Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem”. Ponieważ matematyka – jako królowa nauk – ma zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie wiedzy, uczy logicznego myślenia i racjonalnego rozwiązywania problemów, warto znać jej podstawy.

– Z czym wiąże się bycie dyrektorem?

Bycie dyrektorem wiąże się z koniecznością znajomości prawa oświatowego i finansowego, kodeksu postępowania administracyjnego, nabyciem umiejętności pracy w zespole, kierowaniem pracą dużej grupy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, podejmowaniem decyzji, często trudnych i niepopularnych, odpornością na stres, ale przede wszystkim jednoosobową odpowiedzialnością za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom pracy szkoły, prowadzenie właściwej polityki kadrowej (zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, przyznawania nagród i wymierzania kar pracownikom oraz uczniom).

Dyrektor odpowiada także za właściwą organizację i przebieg egzaminów organizowanych przez szkołę, za zapewnienie nauczycielom i uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe, bada skargi pracowników, rodziców i uczniów.

– Czy łatwiej być nauczycielem czy dyrektorem?

Ponieważ podczas kariery zawodowej pracowałem, jako nauczyciel matematyki, pełniłem funkcję wicedyrektora, a obecnie dyrektora, mam możliwość porównania wymagań i odpowiedzialności stawianych pracownikom na poszczególnych stanowiskach. Moim zdaniem praca na żadnym z nich nie jest łatwa, bo wymaga zaangażowania, wiedzy
i umiejętności, odpowiednich predyspozycji w kontaktach z młodzieżą, ale odpowiedzialność dyrektora jest zdecydowanie największa.

– Od ilu lat piastuje Pan stanowisko dyrektora?

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie powierzono mi 1 stycznia 1991 roku, a więc pełnię tę funkcję już ponad 21 lat.

– Co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy?

Największym sukcesem nauczyciela są sukcesy jego uczniów. Dlatego, jako nauczyciel najwyżej cenię sobie fakt, że kilku moich uczniów ukończyło studia matematyczne, uzyskując tytuł magistra, lub licencjata matematyki. Wielu moich byłych uczniów jest dziś inżynierami po studiach politechnicznych, gdzie wiedza matematyczna odgrywa znaczącą rolę. Jako dyrektor mam wielką satysfakcję ze współpracy z bardzo dobrą kadrą pedagogiczną, doświadczonymi pracownikami administracji i obsługi, ale najbardziej cieszy mnie pozycja, jaką szkoła zajmuje w Powiecie Hrubieszowskim oraz bardzo wysokie oceny naszej pracy, wystawiane przez organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i partnerów szkoły.

– Dużo negatywnych rzeczy mówi się o współczesnej młodzieży. Czy dostrzega Pan różnicę w zachowaniu, charakterze młodych, których uczył Pan kiedyś?

Pokolenie dorosłych zazwyczaj krytycznie ocenia młodzież, zarzucając jej między innymi brak ideałów, koniunkturalizm, lekkomyślność. Ale pamiętać trzeba, że młodość ma swoje prawa i jest najpiękniejszym okresem w życiu człowieka. Jeśli więc młodzi ludzie potrafią mądrze korzystać z tych praw, umiejętnie łącząc obowiązki i przyjemności, to wszystko jest w porządku. Każdy człowiek ma prawo popełniać błędy, ale zawsze trzeba umieć wyciągnąć z tych potknięć właściwe wnioski.

– Co Pańskim zdaniem wyróżnia ZS nr 1?

Moim zdaniem z pewnością właściwa atmosfera panująca w szkole, którą podkreślają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach zawodowych, sporcie – szczególnie w podnoszeniu ciężarów, działalność naszej młodzieży na rzecz drugiego człowieka, usługi świadczone przez szkołę dla społeczności lokalnej, oraz zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace mające na celu poprawę bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły.

– Jaka powinna być idealna szkoła i idealny nauczyciel?

Nie ma idealnej szkoły, ani idealnego nauczyciela. Jeśli jednak chciałbym zdefiniować szkołę i nauczyciela, mających cechy bliskie ideału, to:

Idealna szkoła to taka, która zapewnia najwyższą jakość w każdej dziedzinie działalności, ale również taka, która jest przyjazna dla ucznia i nauczyciela. Szkoła, która pozwala uczniowi na poznanie siebie, rozwijanie talentów i zainteresowań, dysponująca nowoczesną bazą dydaktyczną.

Idealny nauczyciel to wspaniały dydaktyk i wychowawca, człowiek kochający młodzież i mający z nią doskonały kontakt, oparty na wzajemnym szacunku i poważaniu. Nauczyciel wymagający, ale sprawiedliwy, umiejący w sposób jasny i zrozumiały precyzować wymagania, osoba, która potrafi zainteresować ucznia i zarazić pasją do dziedziny wiedzy, której naucza. Nauczyciel dostrzegający ucznia zdolnego, ale i tego mającego trudności w nauce. Nauczyciel, na lekcje którego uczniowie przychodzą bez stresu.

– Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na doposażenie sal lekcyjnych w urządzenia multimedialne?

Poprawa bazy dydaktycznej szkoły następuje w sposób ciągły, w miarę posiadanych
i „zdobywanych” środków finansowych.

Wywiad przeprowadziły: Angelika Jeleń i Sylwia Nizio.

 

Co oferujemy dzisiaj…

Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła proponuje swoim uczniom działalność w organizacjach m.in.: Szkolnym Kole PCK, Szkolnym Klubie Wolontariatu i Szkolnym Kole Caritas. Młodzież może tu rozwijać swoje pasje sportowe, ale i dziennikarskie – funkcjonuje tu szkolne radio School i strona internetowa, gdzie prezentowane są inicjatywy podejmowane przez uczniów i nauczycieli.

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie dysponuje ponad 30 salami dydaktycznymi w tym: pracowniami przedmiotowymi, informatycznymi, pracowniami gastronomicznymi, językowymi, technicznymi oraz multimedialnym centrum informacji, biblioteką z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, gabinetem lekarskim, salami do zajęć z wychowania fizycznego, boiskami sportowymi.

Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem.

Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

– Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,

– Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,

– szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,

– Turniej Motoryzacyjny,

– Szkolny Konkurs Czytelniczy,

– kurs Kelner Znakomity.

Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.:

– Pomóż dzieciom przetrwać zimę,

– Sprzątanie świata,

– Szlachetna paczka.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych ( np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy).

W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowo – kulturalne w całej Polsce.

Dziś nasza szkoła proponuje m.in.: kształcenie w technikum i zasadniczej szkole zawodowej – w sumie kilkanaście różnych zawodów ( informatyk, kucharz, kelner, mechanik i wiele innych). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą www.zs1hrubieszow.pl

 

 

Opr.: Zespół ds. Promocji Szkoły