REKLAMA

C3 Krasnopolski

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla kierownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Dodał: may

Data dodania: 2017-12-05

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące szeregu nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. Wobec Józefa K. i Leszka C. prokurator zastosował jednakowe środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz poręczenia majątkowe w wysokości po 25 000 zł.

Reklama

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące szeregu nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział do walki z Korupcją.


Przedmiot śledztwa.

Jednym z wątków śledztwa jest fakt uzyskania ze środków Unii Europejskiej przez Starostwo Hrubieszowskie dofinansowania projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów, w wyniku czego Urząd Marszałkowski w Lublinie wypłacił tytułem tego dofinansowania Starostwu nienależną kwotę w wysokości 4 068 669 zł.

Po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego prokurator wydał w dniu 29 września 2017 r. postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zarzuty dotyczą czterech osób: Starosty Hrubieszowskiego Józefa K., Wicestarosty Hrubieszowskiego Leszka C., byłego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie Zbigniewa W. oraz osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusza K.

 

Zarzuty i wyjaśnienia podejrzanych.

Zbigniew W. podejrzany jest o to, że na przełomie lutego i marca 2015 r. w Hrubieszowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie oraz jako kierownik budowy inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji, poświadczył nieprawdę w tym dzienniku w ten sposób, że dokonał nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy oraz pogłębienie rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r.

Czyn podejrzanego został zakwalifikowany jako przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk.

Zbigniew W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego jako pierwszy, w dniu 16 listopada 2017 r. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył szczegółowe wyjaśnienia pokrywające się z ustalonym stanem faktycznym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niniejsze postępowanie zostało zainicjowane w sierpniu 2016 r. pisemnym zawiadomieniem właśnie Zbigniewa W., który wskazał na okoliczności sprawy i udział kierownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Już wtedy Zbigniew W. – ówcześnie jako świadek – wskazywał na możliwość popełnienia przez siebie przestępstwa. Okoliczności te potwierdził będąc przesłuchanym w dniu 16 listopada 2017 r. jako podejrzany. Za każdym razem konsekwentnie twierdził, iż popełnienie przez niego czynu zabronionego było spowodowane naciskami, jakie wywierały na niego osoby funkcyjne ze Starostwa. Znajduje to odzwierciedlenie w treści zarzutów przypisanych tym osobom.

 

Tadeusz K. podejrzany jest o czyn analogicznie opisany do czynu Zbigniewa W., z tą tylko różnicą, że Tadeusz K. działał jako osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów”. W ramach pełnienia tej funkcji podejrzany również poświadczył nieprawdę w dzienniku budowy, dokonując w nim wpisu, iż w dniu 7 marca 2013 r. dokonał odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem rowu odpływowego. W rzeczywistości – podobnie jak w przypadku Zbigniewa W. – w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wpisane przez Tadeusza K. wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Czyn tego podejrzanego również zakwalifikowano jako przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk.

Tadeusz K. nie został jak do tej pory przesłuchany w charakterze podejrzanego, ponieważ przebywa na długotrwałej hospitalizacji.

 

Leszek C. podejrzany jest o dwa czyny:

1/ w lutym i marcu 2015 r. w Hrubieszowie, jako Wicestarosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z Józefem K. pełniącym funkcję Starosty Hrubieszowskiego, wielokrotnie nakłaniał Zbigniewa W. działającego jako kierownik budowy inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji – do poświadczenia nieprawdy w tym dzienniku poprzez dokonanie nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy oraz pogłębienie rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r.

Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk, popełnione w formie podżegania (nakłaniania).

2/ od lipca do sierpnia 2015 r. w Hrubieszowie, jako Wicestarosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z Józefem K. pełniącym funkcję Starosty Hrubieszowskiego, przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził w błąd Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ten sposób, że do wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów w ramach regionalnego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dołączył kserokopie dziennika budowy tej inwestycji, w którym znajdowały się wpisy kierownika budowy (Zbigniewa W.) i inspektora nadzoru inwestorskiego (Tadeusza K.) poświadczające nieprawdę, czym doprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 068 669 zł, które to pieniądze zostały wypłacone jako dofinansowanie projektu.

Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 231 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 273 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Leszek C. został przesłuchany w charakterze podejrzanego w dniu 22 listopada 2017 r. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

 

Józef K. podejrzany jest o trzy czyny:

1/ pierwszy czyn opisany jest analogicznie do pierwszego czynu Leszka C., albowiem jak wynika z materiału dowodowego mieli oni dopuścić się go wspólnie i w porozumieniu. Chodzi o nakłanianie Zbigniewa W. do poświadczenia nieprawdy w dzienniku budowy. Identyczna w tym przypadku jest również kwalifikacja prawna czynu.

2/ w lutym i marcu 2015 r. w Hrubieszowie, jako Starosta Hrubieszowski, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłonił Tadeusza K. działającego jako inspektor nadzoru inwestorskiego inwestycji „przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów” uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy inwestycji – do poświadczenia nieprawdy w tym dzienniku poprzez dokonanie nieprawdziwego wpisu stwierdzającego, że w dniu 7 marca 2013 r. nastąpił odbiór robót ziemnych związanych z wykonaniem rowu odpływowego, podczas gdy w tej dacie żadne roboty budowlane związane z inwestycją nie zostały wykonane, zaś te wskazane w dzienniku budowy wykonano w 2012 r. w zakresie bieżącego utrzymania dróg, co miało znaczenie prawne, gdyż taki wpis o dokonaniu robót automatycznie przedłużał ważność pozwolenia na budowę o 3 lata, które to pozwolenie faktycznie wygasło z dniem 8 marca 2013 r. Czyn ten stanowi przestępstwo określone w art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk, popełnione w formie podżegania (nakłaniania).

3/ trzeci czyn opisany jest analogicznie do drugiego czynu Leszka C., albowiem jak wynika z materiału dowodowego także i tego czynu Józef K. i Leszek C. mieli dopuścić się wspólnie i w porozumieniu. Chodzi o przekroczenie uprawnień i wprowadzenie w błąd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów wraz z kserokopiami dziennika budowy zawierającymi wpisy Zbigniewa W. i Tadeusza K. poświadczające nieprawdę, czym doprowadzono Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 068 669 zł. Identyczna w tym przypadku jest również kwalifikacja prawna czynu.

Józef K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego w dniu 4 grudnia 2017 r. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ponadto, złożył wniosek o wyłączenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu od dalszego prowadzenia śledztwa. Wniosek ten zostanie w najbliższych dniach rozpoznany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Środki zapobiegawcze.

Wobec Zbigniewa W. i Tadeusza K. – uznając ich pomniejszą rolę w zdarzeniach oraz fakt, że byli nakłaniani do popełnienia przestępstw – prokurator nie stosował środków zapobiegawczych.

Wobec Józefa K. i Leszka C. postanowieniami z dnia 4 grudnia 2017 r. prokurator zastosował jednakowe środki zapobiegawcze:

- zawieszenie w czynnościach służbowych polegających na wykonywaniu obowiązków odpowiednio Starosty i Wicestarosty Hrubieszowskiego (środki te staną się wykonalne z chwilą uprawomocnienia się postanowień),

- poręczenia majątkowe w wysokości po 25 000 zł płatne w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się postanowień.

 

Zagrożenie karą i środkami karnymi.

Za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 § 3 kk) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Analogiczne zagrożenie występuje w przypadku nakłaniania do popełnienia takiego przestępstwa (art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk).

Za przestępstwo przekroczenia uprawnień i wyłudzenia dotacji wielkiej wartości (art. 231 § 2 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i inne) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Podziel się:
« wstecz

SKOMENTUJ:

Aby komentować zaloguj się, jeśli nie masz konta zarejestruj się.


KOMENTARZE: 150

na układy nie ma rady, bijecie pianę, nic wiecej

2017-12-08 09:39:16 | autor: ważniak

W tym jest właśnie problem że należy uświadomić sobie gdzie się mieszka a potem robić wszystko by to zmienić w naszym przypadku jest to zdemoralizowana władza i myślę że powinna być wymieniona w pierwszej kolejności .
Wiadomo że nikt siłą nie będzie napierać na starostwo ale radni powinni zwołać sesją nadzwyczajną na którą w trybie natychmiastowym zawiesić działalność starosty i wice starosty . Niestety mijają dni a nikt się za to nie bierze , Radny który udzielił się na forum oświadczył że w sumie do puki nie będzie wyroku skazującego to on nic nie zrobi .
Chyba najlepszym rozwiązaniem był by zarząd komisaryczny który nie będzie wchodził w układy a przesiał by cały powiat na sicie . Lepszego prezentu nie moglibyśmy dostać na gwiazdkę od powiatu .

2017-12-08 08:29:04 | autor: Atos

Chris no weż i co ja teraz mam zrobić? Przecież sie nie wyprowadzę.

2017-12-07 20:17:26 | autor: newer

wh61 może cię oświecę TAK MIESZKASZ NA ZADUPIU POLSKI.

2017-12-07 19:45:01 | autor: Chris

Ok masz rację. Chciałbym tylko żeby to kolesiostwo nie tylko u Was ale też w gminach kiedyś się skończyło bo jak się patrzy na te buźki to ręce opadają.

2017-12-07 19:22:12 | autor: koleś

Naświetliłem mu jakie problemy są w gminie ale widzę że woli od tego uciekać. To jest postawa radnego. Jedyne co może to zaprosić mnie na sesje rady. To o czym mówimy.

2017-12-07 18:52:52 | autor: newer

koleś A co ja mam powiedzieć jak mnie gorzej niż psa potraktowali na izbie przyjęć w ZOZ Hrubieszów i wszyscy tuszują sprawę i nigdzie nie można skargi złożyć? A dyr. jeszcze za to nagrodę dostała od min. Michała.To jak widzę taki syf to mam się przejmować tym żeby nie obrazić Michała ? No bez przesady.

2017-12-07 18:48:42 | autor: newer

koleś kto sie pr...bał? Przecież wszyscy widzą jak rządzą i w czym problem jest? To moja wina że Michał z kolegami nie odsuną Starosty po 1 aferze? Już po tych śmieciach Rada powinna zmienić starostę .

2017-12-07 18:46:11 | autor: newer

Ale przyje... liście się do Michała, jak to czytam żal!

2017-12-07 18:24:20 | autor: koleś

W jaki sposób sie tu kasuje wpisy?

2017-12-07 16:30:45 | autor: newer

234B on pokasował swoje wpisy to tylko same moje pozostawały i wychodzi tak jak bym sam di siebie pisał o nim .

2017-12-07 16:26:17 | autor: newer

Starosta zamiast licencjata robić za kasę w chełnie to powinien specjalistę od dykcji wynająć. Bo jak słysze jego wypowiedzi to dostrzegam ze mieszkam na zadupiu Polski.

2017-12-07 15:04:27 | autor: newer

ten urzad nigdy nie miał szczęścia, ciagle tam sie cos działo

2017-12-07 14:56:40 | autor: taki

Sympatia żli ludzie to są jak nie przepuszczą staruszki a to jesz szumowina pazerna która własną matke sprzeda za srebrniki

2017-12-07 14:20:05 | autor: newer

234B pisze i obserwuje ale pod innym nickiem pewnie

2017-12-07 14:12:45 | autor: newer

A nasza panienka Michałek usunął wszystkie posty , ale smród i tak pozostał.

2017-12-07 14:00:26 | autor: 234B

Zarząd powinni odwołać jak najszybciej, ale tych dwóch od koryta można tylko granatem oderwać!!!!

2017-12-07 13:35:21 | autor: Sympatia

To źli ludzie... zrobili sporo złego... więc Chris z łaski swojej nie broń ich

2017-12-07 13:34:32 | autor: Sympatia

to kiedy oodwołanie zarządu?

2017-12-07 13:04:00 | autor: skandy

Chris o czym ty człowieku piszesz bi już ku... 3 raz ci powtarzam a ty dalej nie na temat. Weź człowieku przeczytaj, przemyśl a potem pisz coś do takie pisanie nie ma sensu. Widze że masz problemy ze zrozumieniem tekstu.

2017-12-07 10:58:00 | autor: newer

Wh61 czyli twoim zdaniem lepiej być radnym- bezradnym który się nie udziela i takich radnych się nie rozlicza z jego jej dzialalnosci i zostawia w spokoju dziwna logika

2017-12-06 22:24:02 | autor: Chris

Może dotacje na firme, może nieoprocentowane pożyczki, nwm nie wnikam w to dlaczego głoszuje tak jak głosuje i dlaczego sie w hrubieszowie nikt z radnych nie sprzeciwił temu co tu wyprawia Józef K. i Leszek C.

2017-12-06 22:22:45 | autor: newer

Ile razy można powtarzać ze to nie atak na Michała a na to co sobą reprezentuje. Taką partie wybrał która w całej Polsce od lat w koalicjach syf robi to czeo sie spodziewał należąc do tego. Jak by miał odwage to by sie dawno z tego wypisał i startował jako niezależny widząc co sie tu dzieje. Widocznie mu pasuje taka władza bo jemu jest dobrze.

2017-12-06 22:19:50 | autor: newer

Przecież wspomniałem o czerwononosym przewodniczącym rady :) a Michasiowi zbiera się na forum za to że nie jest reformowalny i zamiast wyciągać wnioski z wydarzeń to udaje że w sumie to nic się nie dzieje , nic nie wie . Nadal twierdzi że jest ładna pogoda tylko jeden malkontent się przyczepił i to na dodatek pod kilkoma nickami . Zapewne inni radni w jedną melodię są ale nie wszczynają publicznej debaty nie bronią już układu , albo myślą popiszą ,popiszą i przestaną albo siedzą z butelką nerwosolu i powoli uświadamiają sobie czego nie dopilnowali i za co mogą być pociągnięci do odpowiedzialności .

2017-12-06 22:18:06 | autor: Atos

Pisałem przecież o Radnym z PIS nwm jak ma na imię że jedyne co mógł zrobić to ksero. Skoro Michal sie tu udziela to staje sie tym samym celem ataku bo widocznie jego partia sie tak przysłużyła lokalnej społeczności. Jak by rządzili dobrze to nikt by na niego nie zwracał uwagi. Jest jedynym przedstawicielem PSL tu bo mu sie zachciało autopromocji na LH. To w czym problem???

2017-12-06 22:13:03 | autor: newer

Dlaczego nikt nie wspomina o pp. Stasiu, Rysiu czy innym Tadziu czy tam jest tylko Michaś?

2017-12-06 21:27:28 | autor: 432

Chris czy ja sie ciebie człowieku pytam co ty robisz i dlaczego nic nie robisz? nie wnikam w to to cb to też nie powinno interesować. Nie zmieniaj tematu i nie obrażaj tu kogoś.

2017-12-06 18:24:56 | autor: newer

Chris po co w taki chamski sposób piszesz chamie ?

2017-12-06 18:08:04 | autor: newer

Wh61 pieprzeni to Ty i to tylko głupoty zrób coś sam zobaczymy co potrafisz.

2017-12-06 17:02:00 | autor: Chris

Chris bo piepszysz równie dobrze jak on i z jego logiką myślenia. Ze jeden nie ma odpowiedzialności bo cała grupa przecież jest. I nie udawaj że nie widzisz sensu w tym porównaniu.

2017-12-06 15:40:20 | autor: newer

Chris wczytaj sie w sens bo to nie porównanie było i sam widze *****zielisz. Nie zdziwił bym sie jak byś bił Michałkiem na innym nicku

2017-12-06 15:38:15 | autor: newer

Nic nikomu nie zrobią ****a ****ie łba nie urwie

2017-12-06 15:26:11 | autor: Chris

Wh61 *****olisz jak mały Kazik jak można porównać SS do rady powiatu ty jakiś obłąkany z nienawiści jesteś może powinieneś zacząć się leczyć.

2017-12-06 15:25:26 | autor: Chris

michal.miscior weż to sobie do serca i przestań piepszyć człowieku że każdy może startować i robić porządek. Nie na tym twoja rola polega żebyś zapraszał na posiedzenia Rady bo to ty powinnaś reagować jako radny widząc nieprawidłowości.

2017-12-06 14:14:13 | autor: newer

Przegięli palkę to teraz sie dowiedzą co znaczy władza. Oni myślą ze można wałki robić na zleceniach publicznych mając większość w Radzie Powiatu. Dziwi mnie tylko brak reakcji ze strony Rady Powiatu. Po to tam siedzą i mają kase z tego żeby reagować na każdą nieprawidłowość ze strony starosty. Widocznie są podporządkowani komuś kto tu karty rozdaje i działają w bezmyślny sposób ciesząc sie z kasy. Po to wyborcy wybierają swoich przedstawicieli żeby za nich załatwiali sprawy a nie robili przekręty w porozumieniu z władzami.

2017-12-06 14:12:12 | autor: newer

Michał jako radny jesteś taki sam jak wszyscy co to wszystko przyklepywali . Panowie wam dobrobyt i bajerowanie się skończyło. Macie wyprane dobrobytem darmowych pieniędzy mózgi.

2017-12-06 14:05:47 | autor: Pietrek

Będą jeszcze trzy zarzuty, to dopiero początek. Ale naciski i brak powagi , odpowiedzialności ze strony władzy są w każdym. Dla powiatu i Miasta Hrubieszowa to zmarnowany czas i pieniądze .

2017-12-06 13:45:30 | autor: Michał.

Chris tak dla zobrazowania to przyjmując tą linie obrony to żaden z SS nie był winny tego co sie stało bo było ich wielu i tylko wypełniali rozkazy.Taki przykład bo widzę że masz problemy z rozróżnieniem odpowiedzialności za czyny.

2017-12-06 11:32:03 | autor: newer

Gdyby mieli odrobinę honoru, już wczoraj by odeszli... ale nie mają.

2017-12-06 11:24:22 | autor: Bożydar

Chris, nie wyznaczaj mi chłopie kogo mam się czepiać. Ja wolę czepiać się znanego hrubieszowskiego dobroczyńcy. Szkoda, że u niego impotencji intelektualnej nie widzisz bo pogubił się chłopina tak, że już sam nie wie o czym mówi! :) Niech sobie wyznaczy jakiś cel bo błądzi! ;)
W tej radzie nie jest sam, masz rację! Jest z kolegami z partii ludowej! I nawzajem poklepują się po plecach i działają bezkarnie od lat na szkodę nas wszystkich.

2017-12-06 11:23:24 | autor: Bożydar

Chris jaką ty masz logikę myślenia? Ze on nie winny bo są inni radni? Zarówno on jak i inni są winni bo nie dopilnowują swoich ustawowych obowiązków. Widzę że jesteś obrońcą Michała albo jego drugim wcieleniem tu skoro tak piszesz i przyjmujesz jego linie obrony.

2017-12-06 11:14:24 | autor: newer

Bozydar a Ty nigdy nie złapałem przepisów bo jeżeli tak to idź na komendę policji wyznaje swoje grzechy poproś o mandat a po drugi jeżeli nie głosowałes na Michała to czep się swojego radnego po trzecie jak już piszesz ze jest gdzieś tam w jakiejś radzie to pewnie nie jest tam sam po czwarte dla mnie jesteś impotentem intelektualnym.

2017-12-06 11:05:08 | autor: Chris

Chris reszta tu nie prowadzi kampanii wyborczej. A skoro jest i oficjalnie tu pisze to widocznie chce sie dowiedzieć. Nikt nikogo za darmo nie atakuje. Widocznie są powody skoro tak sie dzieje.

2017-12-06 11:00:33 | autor: newer

Chris,
„To że Michał z pod*****alaczem pojechał to dobrze takich” Chris, z kim Ty żeś się chłopie na rozumy pomieniał? To dobrze?
Można bezkarnie łamać przepisy, a zły jest ten kto na to reaguje a nie ten kto łamie??? Zły jest ten kto informuje o popełnianych wykroczeniach? No to się chłopie wpisujesz w retorykę mentorów Michała…. Józefa K. i Leszka C.
Nie porównuj donoszenia do SB w czasach PRL do tego, że ktoś spełnił obywatelski obowiązek. Stawianie tutaj znaku równości jest nadużyciem i manipulacją.

Chris, nikt go nie zmuszał do kandydowania! Ale jak już podjął się tej roli, namawiał ludzi, żeby na niego głosowali to niech teraz nie płacze. Niech się wywiązuje ze swoich zobowiązań albo niech składa mandat! Może zrezygnować! On w dodatku nie jest zwykłym radnym tylko członkiem grupy rządzącej i zajmuje eksponowane i prominentne stanowisko Wiceprzewodniczącego.
Nie denerwuj mnie kretyńskimi argumentami dla ćwierćinteligentów.

2017-12-06 10:51:39 | autor: Bożydar

To że Michał z pod*****alaczem pojechał to dobrze takich w PRL nazywano To Bolek taki przykład tylko. A że wszyscy się Michała przywalili tego nie rozumiem jak coś ktoś do kogoś ma to mówi mu to w oczy a nie na forum publicznym po drugie radnych jest ciut więcej niż jeden Michał a uzasadnienie się na sobą i jak mi źle w tym Hrubieszowie to jakieś miernoty społeczne tylko tak potrafią po za tym jeżeli każdy z was wie co by było najlepsze dla powiatu to proszę kandydować i pokazać co potraficie. A kierownictwu powiatu no cóż ile można moja to na co zapracowani.

2017-12-06 10:36:08 | autor: Chris

Michale, tu jest mowa o Twojej działalności w radzie powiatu, o wykonywaniu mandatu radnego a nie o tym, żebyś komuś coś załatwiał!
Ktoś Cię zmuszał do startu w wyborach?

2017-12-06 10:29:36 | autor: Krebs

Kiedy się odbędzie posiedzenie Rady Powiatu i dyskusja na temat zaistniałej sytuacji? Mógłby ktoś przypomnieć? Rozumiem, że wstęp na posiedzenie Rady będzie dostępny dla mieszkańców.

2017-12-06 09:48:43 | autor: Joanna

Panienka się obraziła ?.

2017-12-06 09:43:21 | autor: 234B

Michale, wiesz co to jest demokracja pośrednia? Generalnie polega to na tym, że społeczeństwo realizuje swoje uprawnienia przez swoich wybranych w wyborach przedstawicieli.
Poczytajcie jak wybrany przez Was radny zarzuca Wam, że nie bierzecie aktywnego udziału w sesjach!!! I jednocześnie broni swoich kolegów ze szkodliwej społecznie organizacji spod znaku zielonej koniczyny atakując przy tym opozycję i obwiniając ją za przekręty rządzących!
To są dopiero opary absurdu... normalnie nie mogę wyjść z podziwu. Tkwię w zdumieniu i osłupieniu! :)

2017-12-06 09:17:54 | autor: Krebs

Michale,
tak czytam i zaprawdę powiadam Ci, że dziwuję się przeogromnie. Wszystko gra u Ciebie?
Ty jesteś Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, radnym obdarzonym kredytem zaufania i uwaga, przeczytaj uważnie: TY ZOSTAŁEŚ WYBRANY PRZEZ LUDZI DO REPREZENTOWANIA ICH NA FORUM RADY POWIATU I TO TY MASZ ICH TAM REPREZENTOWAĆ!!! GODNIE I ODWAZNIE. PO TO STARTOWAŁEŚ I PO TO CIĘ WYBRALI. To oni mają prawo żądać od Ciebie zabierania głosu. Nikt Cię chyba nie zmusił do kandydowania?
To jakieś kuriozum, absurd totalny! Ręce mi opadli obie... Dramat.
Radny powiatowy z opcji rządzącej ma pretensje:
- do mieszkańców, że nie biorą udziału w sesjach Rady Powiatu i nie zabierają głosu;
- do radnych opozycji, że nie interweniują.
Michale, masz jeszcze kontakt z rzeczywistością? Normalnie kabaret.

2017-12-06 09:07:13 | autor: Krebs

Rozdrapywanie - pan mówisz. Ale rozdrapałeś pan info robiąc z kogoś pod*****alacza. Dla mnie to żenujące. Czyli dalej brniesz pan w kierunku - ofiara, zazdrośnicy itd. Wymień pan co żeś pan zrobił przez ostatnie 3 lata dla lokalnej społeczności tak że nie musieli robić z panem sobie zdjęć lub wypisywać pochwał. Panie Michale więcej pokory.

2017-12-06 08:57:55 | autor: Nowiny1966

Jakim trzeba być obłudnikiem ,żeby twierdzić ,że wszystko zrobione jest dla ludzi , Co zrobione? Zdewastowane środowisko , zniszczone drogi , wszędzie bród , ograbiony powiat poprzez totalną bezmyślność i niegospodarność. Pan p.Michale pisze o zalanych podwórkach , a przecież te prace odwodnieniowe zostały przeprowadzone rok wcześniej w ramach bieżącego utrzymania . Ten powiat to jedna wielka fikcja i dojna krowa.

2017-12-06 08:39:25 | autor: 234B

Jeszcze wam zmierzą grubość tego asfaltu to wtedy zobaczycie co do domiar jeżeli go zbraknie. Za śmieci powinni wam jaja urwać, a ludzie pluć wam w gęby na ulicy.

2017-12-06 07:46:44 | autor: Nowiny1966

Panie M. na FB opluł pan chytrze pewnego człowieka - wykorzystując emocje i nie dopisując prawdy. A chodzi o pański wpis odnośnie nagrania z rejestratora i zrobienia z człowieka donosiciela na policję. Przestrzega pan przed nim ludzi a oni w emocjach plują w komentarzach jadem jak chorzy. Nie dementuje pan tego co oni piszą lecz udaje ofiarę. Wiem pan co jak trzeba być zakłamanym, żeby takie rzeczy robić. Dlaczego pan nie napisałeś tam że powodem dostarczenia nagrania przez tego człowieka na komisariat była pańska buta, nieodpowiedzialność i głupota na drodze. Wyprzedałeś pan na trzeciego powodując olbrzymie zagrożenie. Zamiast przyjąć ten mandat, pokłonić się nad soją winą to udajesz pan ofiarę. Dla mnie jesteś pan skończony !!! Dosłownie !!! Nazywają pana na mieście - społecznik 300 zł. - co to znaczy?

2017-12-06 07:43:12 | autor: Nowiny1966

michal.miscior co kończysz?

2017-12-05 23:47:17 | autor: newer

Panie Przewodniczący, niech Pan już kończy bo pańskie poglądy są wyjątkowo niespójne. Przeczy Pan sobie samemu. To nie ma sensu. I niech Pan nie płacze, że jest Pan jednym z 19 radnych bo Józef K. też jest jednym z 19. Pan uczy młodzież przedsiębiorczości? I nie wie Pan jak coś zdziałać w tej radzie? Trzeba przekonywać innych radnych do swoich koncepcji, zawiązywać porozumienia, koalicje, spotykać się, dyskutować w kuluarach, w okresie międzysesyjnym.
Tylko tutaj jest jeden warunek... te koncepcje trzeba mieć! :) A skoro Pan tego nie umie tzn, że nie ma Pan najmniejszych predyspozycji do bycia Burmistrzem! Żadnych! Szkoda czasu!
Powinniście tylko natychmiast przeprosić ludzi!!! I zwołać sesję nadzwyczajną!
Zacznijcie myśleć samodzielnie!!!!!!

2017-12-05 23:30:39 | autor: Got

W profesjonalnym podejsciu do sprawy prokuratorów nadzieja i źe fachowo zakończą tę błazenadę i kpinę.

2017-12-05 23:25:20 | autor: @007

8 do 10 lat im grozi hahaha na Nowej sami swoi po lini partyjnej bedą mieli dobrze.

2017-12-05 23:21:23 | autor: newer

Atos, kolejne sprawy są w toku. Cierpliwości! :) To prawdziwa stajnia Augiasza...
Ty uważasz, że oni przeproszą??? To tylko bezradne marionetki! Nie wymagaj od nich zbyt wiele. Teraz wszyscy są mocno zagubieni. Nikt im nie mówi jak głosować. No chyba, że ktoś już wszedł w buty Józefa K. i ogarnie tą owczarnię! :)

2017-12-05 22:32:54 | autor: Got

Atos, un jest prosty... mocno prosty... ale równocześnie cholernie sprytny. Un dobrze wi o co jego uskarżajo. Tylko sciemnia

2017-12-05 22:30:12 | autor: Got

Teraz rada powiatu na czele z czerwononosym przewodniczącym wraz z zastępcą z nic nie wiedzącym , nie znającym w ogóle zarobiony jestem :) - zwołać radę powiatu na której powinni odwołać zarząd powiatu . Miło by było jakby przy okazji przeprosili mieszkańców za to że nie potrafili dopilnować by doszło do takiej sytuacji .
Najlepiej jakby wprowadzono zarząd komisaryczny bo już pomijając przekręt przy kopaniu rowu to jeszcze pozostaje wiele innych spraw karnych które mogły być tuszowane przez arbuzy .

2017-12-05 22:28:06 | autor: Atos

Jaki ten Józef K. jest bezszczelny - słyszeliście co powiedział w TV Lublin " Ja im dróg nabudowałem a oni jeszcze przeciw mnie .... "

2017-12-05 22:20:37 | autor: Atos

a ja mam takie pytanie: a co na to wszystko rada powiatu? (patrz artykuł)

2017-12-05 22:18:25 | autor: majk0987

wh61,
"co" to jest bardzo dobre pytanie! ;)

2017-12-05 22:17:43 | autor: Got

Nie tak dawno Pan Przewodniczący czekał na prokuraturę, teraz będzie czekał na sąd.
Jest w koalicji, mimo że taka nie istnieje w Radzie Powiatu;-)
Kwestionuje zasadność dyskutowania na forum i jednocześnie chce żeby mu zgłaszać wnioski na jakąś radę gospodarczą! ;-)
Na radę powiatu też chce Pan wnioski? ;-)
Waszym zakichanym obowiązkiem jest natychmiast zwołać sesję nadzwyczajną i rozliczyć!
Ale jak rozliczać kolegów z koalicji, której nie ma i nie było! ;-) Jakaś paranoja....

2017-12-05 22:10:38 | autor: Sympatia

co?

2017-12-05 22:06:57 | autor: newer

Płoszaj obiecał ze dacie odpowiedz i co ?

2017-12-05 21:58:11 | autor: newer

Pogrzeb w papierach bo jeszcze mi nie odpisała dyr ZOZ co z Kuropatwą zrobi w tej sprawie i czekam może łaskawa pani mi odpisze jeszcze.

2017-12-05 21:57:30 | autor: newer

michal.miscior miałeś to przed nosem na obradach i co z tym zrobiłeś? Przekazałeś skarge na Kuropatwe do rozpatrzenia dyr. ZOZ. A teraz jak przyjde to co z tym zrobisz? Powiesz ze terminy minęły ?

2017-12-05 21:56:05 | autor: newer

michal.miscior byłem u Płoszaja u Czerwa, Kuropatwy. Miesiąc tam siedziałem i spychologia. Płoszaj sie cieszy że mu wszystko pięknie prosperuje. A reszta głupa udaje i oby od siebie.

2017-12-05 21:53:52 | autor: newer

Bo to już jest przesada jak Dyrektorka ZOZ Hrubieszów kłamie przełożonemu w pismach pomawiając człowieka. I jeszcze za to nagrody dostaje.

2017-12-05 21:44:59 | autor: newer

rutyna to choroba ktora zabija wszystko, jedyne radykalne i skuteczne lekarstwo to zielona trawka i "zasłuzony"odpoczynek na łonie

2017-12-05 21:40:59 | autor: hrubek2

michal.miscior przynosze skarge i ma być rozpatrzona a nie jakieś matactwa i pomówienia ze strony urzędników państwowych.

2017-12-05 21:39:57 | autor: newer

michal.miscior po to mamy radnych i cały urząd urzędników żeby nie chodzić po sesjach. Po co ty wszystkich tam zapraszasz? Jak kogoś nie ma to wtedy nieobecni nie mają racji i już na kożyść jego nie rozstrzygniecie sprawy?

2017-12-05 21:38:38 | autor: newer

Skarbnik powiatu tak zatwierdza jak mu każą i co ma do gadania i niech Pan nie kłamie ze nie należy do rady społecznej bo to można latwo sprawdzić odwraca sie Pan od swoich nie ładnie Panie nie ładnie

2017-12-05 21:26:57 | autor: 000

A gdzie skarbnik powiatu ???

2017-12-05 21:20:42 | autor: maziik

Powinien Pan Panie Michale miscior powiedzieć ludziom prawdę i nie wprowadzać w błąd ze jast Pan w Radzie Społecznej Szpitala który przyznał nagrodę Pani dyrektor szpitala lachowskiej kotowskiej i na wniosek rady zarząd ją przyklepach więc proszę mówić ludziom prawdę ze Pan tam należy do tej szajki

2017-12-05 20:59:23 | autor: 000

Tak, tak Michale M. nic nowego w twoim wydaniu! Piszesz o emocjach podziel może się swoimi jak lubisz to robić na fejsie i chwalić się tym co ci pasuje? Piszesz o prawdzie? Jakiej swojej? taki jesteś prawdziwy, że na facebooka wrzucasz tylko wygodne dla ciebie informacje! Napisz o nagrodzie dla dyrektorki SpZOZ, napisz o okolicznościach głosownia nad wnioskiem o odwołaniu starosty na sesji! Co nie napiszesz ? Daj się ludziom wypowiedzieć! Lubisz to przecież! Może casting na bilety zrobisz ? Petycjami ludziom oczy mydlisz! Już pokazałeś na facebooku co potrafisz z ludżmi robić jak szczuć i napuszczać ? Mandat zapłaciłeś za popełnione wykroczenie czy czujesz się niewinny? Chcesz porozmawiać o donoszeniu na ludzi ? Możemy porozmawiać o tym jakie metody Ty stosujesz pod komentatorami na facebooku jak donosisz do przełożonych na pracowników bo ci się czyjś komentarz nie podoba! Chcesz o tym porozmawiać bo widzę, ze czujesz potrzebę

2017-12-05 20:59:15 | autor: sygnalista

Wh61 jeśli wejdzie zarząd komisaryczny to zostanie powołany przez wojewodę a tam rządzi PIS i nie pozwoli na tuszowanie działań niezgodnych z prawem przez starostę

2017-12-05 20:36:01 | autor: Koleslaw

Panie Michale a Pana zdaniem Pokurator Okręgowy to idiota i nie wie co robi i z księżyca zarzuty stawia? Dowiedz się Pan u rodziny jak to wygląda! Wyjaśni na pewno:)

Czytem te cherezje i wypowiedzi "niejakiego radnego powiatowego Michała Misciora" pod taką informacją na LH i nie mogę uwierzyć jak taki człowiek może pełnic taką funkcję jak vice przewodniczocy rady powiatu? To to jest jakas żenada
człowieku! Ty i twoja rada w trybie natychmiastowym powiniście juz szykować oświadczenie w formie wyjaśnienia danej sytuacji dla mieszkańców powiatu! W trybie natychmiastowym zwoływać sesję nadzwyczjną !!! powołać nowe władze powiatu . I ty człowieku chcesz startować na burmistrza miasta z twoim olewczym stosunkiem do powierzonego ci stanowiska? z takim brakiem jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej o samorzadzie ??? ty się nadajesz na machanie łapką jako radny bezradny a nie do zarządzania ludźmi i powierzonym ci mieniem !
Jako przewodniczący, radny powiatu po takim skandalu, ty się wdajesz w pyskówki na LH ??? TU TRZEBA DZIAŁAĆ! ... ale to trzeba mieć pojęcie a nie jak tchórz uciekać z tonącego okrętu! a ty masz marzenaia i ambicje żeby zostać kapitanem takiego statku jak miasto! daje ci rok i zatopisz go z hukiem a winę zwalisz jak zwykle na innych.

Ps. słyszałem, że na szczęscie członkowie rady gospodarczej, której jesteś członkiem, chcą cię za to nadużycia w starostwie rozliczyć i uzyskać odpowiedzi! bo inaczej cię usuną z rady gospospodarczej miasta bo po co ktoś ma być kojarzony z Tobą jak jesteś powiązany z takimi aferami jakie wybuchają w starostwie! wreszcie wyszło na jaw co w twoim starostwie się dzieje i na co dawałeś przyzwolenie jako radny powiatowy reprezentujący mieszkanów miasta Hrubieszowa w tym głosując za odrzuceniem skargi!
Z czym do ludzi Panie Miścior! Cóż za buta!!! Pan chcesz zarządząć miastem.... to jakieś jaja.

A ciekawe co nasze centralne władze PSL? Odwołają dwóch "sławnych" członków?

2017-12-05 20:16:41 | autor: dżondir

Bo to chyba na tym polega i sie doi ze społeczeństwa ile można.

2017-12-05 19:50:14 | autor: newer

michal.miscior kiedy Rada przyzna nagrody Staroście i jego zastępcy za sumienne wykonywanie swoich obowiązków jak to było z dyr. ZOZ Hrubieszów???

2017-12-05 19:49:42 | autor: newer

michal.miscior przecież z tego co pisze jest zawieszony w obowiązkach. To ty masz jeszcze wątpliwości?

2017-12-05 19:45:49 | autor: newer

Koleslaw a zarząd komisaryczny złożony z kolesi z PSL do tuszowania sprawy i poprawiania papierów hahaha. Rządy prawa w wykonaniu PSL.

2017-12-05 19:44:51 | autor: newer

To że tam Kuropatwa drogę zrobił nie znaczy ze tam takie zaludnienie bo ją zrobił do swojej posesji czy tam na swoje pola bo on pewnie gdzieś tam mieszka a przy okazji z tego co widzę zdefraudowali kase z tej inwestycji.

2017-12-05 19:40:04 | autor: newer

Panie Michale trochę nie fair pan pisze oczywiście że są wdzięczni staroście za tą wyremontowaną drogę, ale nie można łamać przy tym prawa bo jeśli tak było i mieszkalbym przy tej drodze to nie chciałbym żeby w ten sposób pan starosta mi wyremontował drogę łamiąc prawo przy tym. Mam jeszcze jedno pytanie czy to prawda że w tej sytuacji wchodzi do starostwa zarząd komisaryczny?

2017-12-05 19:39:21 | autor: Koleslaw

michal.miscior a jak myślisz dlaczego? Każdy teraz ma internet a zwłaszcza stare dziadki co po wioskach pozostawali

2017-12-05 19:23:45 | autor: newer

To jak z tą koalicją w Radzie Powiatu? Jakaś istnieje? ;-)

2017-12-05 19:20:08 | autor: Sympatia

Panie Michale, myślę, że to dopiero początek. :-) Wierzchołek góry lodowej

2017-12-05 19:18:52 | autor: Sympatia

Ile można robić z ludzi idiotów ? Bez przesady bo was na taczkach wywiozą i sie nacieszysz władzą.

2017-12-05 18:58:13 | autor: newer

michal.miscior łapiesz, czy mam powtórzyć ?

2017-12-05 18:53:55 | autor: newer

michal.miscior to samo mam do cb miałeś dużo czasu na zapoznanie sie ze skargą a ty mi teraz piszesz co mam robić. Trzeba było głosować zgodnie z sumieniem a przede wszystkim zapoznać sie ze sprawą. A nie teraz udawać jedynego ze sprawiedliwych

2017-12-05 18:53:27 | autor: newer

I jeszcze za to 30 000 nagrody dostała. Lekka przesada chyba. No ale ja to ten zły bo hejtuje

2017-12-05 18:51:24 | autor: newer

michal.miscior w D...pie mam wasze układy ale jak składam skarge to chce zeby była rozpatrzona w normalnym trybie a nie żeby laskowska - kotowska przez sąsiada mnie wzywała bo nie reagowała na wcześniejsze skargi

2017-12-05 18:50:42 | autor: newer

michal.miscior jak qurwa wazna jak nikt nie przyjmuje skargi a Kotowska- laskowska napisała że uciekłem ze szpitala ? Co to za syf jest w końcu? Jest tak samo dla mnie ważna jak i dla innych mieszkańców którym sie przyjdzie do ZOZ. Może i dla ciebie. Jak nie widzisz tego to współczuje.

2017-12-05 18:49:25 | autor: newer

Panie Michale, tam nie ma żadnej koalicji, zatem nie może Pan w niej być! Pan startował z listy PSL i jako radny PSL wszedł Pan do tej rady.
Powtarzam, w Radzie Powiatu nie ma żadnej koalicji. :-) O jakiejś koalicji Pan mówi? :-) ;-)

2017-12-05 18:46:25 | autor: Sympatia

michal.miscior a wczytałeś sie w treść skargi? Czy dopiero teraz jak chcesz sprawdzić kto pisze?

2017-12-05 18:46:04 | autor: newer

michal.miscior Ty za i 15 innych z PSL za i o czym tu mówimy ? Ze nie twoja wina i cie tu hejtują?

2017-12-05 18:44:58 | autor: newer

michal.miscior 19 radnych to jak głosowałeś???

2017-12-05 18:44:12 | autor: newer

michal.miscior W sprawie tych 2 to miałeś swoje 5 min i sie nie wykazałeś teraz sie tym sąd zajmuje a to już nie twoja sprawa jesT teraz to juz wykracza po za twoje kompetencje. Wy macie reagować na nieprawidłowości zanim je sąd zobaczy, a ich nie widzieliście albo nie chcieliście widzieć.

2017-12-05 18:43:18 | autor: newer

To za mało... wyjść w kajdankach i na nowe tyle zarzutów ,wstyd mikołaj dał wam prezenty ale to za mało zł..... a Strzyżów i inne sprawy a zeznania majątkowe Pana starosty teraz dobierzemy się do Dołhobyczowa tam też kupa smrodu Słyszałem że wójt będźe miał kilka sprawę Brzyski wytoczy Wójtowi sprawę za zniesławienie za po świadczenie nie prawdy i za pomówienie

2017-12-05 18:41:51 | autor: kot11

michal.miscior Pytam sie co zrobisz ze sprawą moją bo sobie tyle trudu zadałeś żeby sprawdzić kto pisze. Nie pytam sie co zrobi Sąd w sprawie tych dwóch. I napisz jak głosowałeś bo może przeciw a ja nie potrzebnie na cb jadę tu.

2017-12-05 18:40:50 | autor: newer

michal.miscior byłem u radnego z PIS miał to streścić Zawiślakowi a skończyło sie tylko na tym że xero porobił. Nie lubie jak ze mnie idiote robią tak jak to robi pan Płosza. We wszystkim plusy odnajduje nawet jak sie do niego z nerwami podchodzi. A po za tym nie wiem czy mnie policja stamtąd nie wyprowadzi .

2017-12-05 18:37:39 | autor: newer

michal.miscior osobiście cie nie atakuje a raczej opcje jaką sobą reprezentujesz i pod jaką sie podpisujesz w swojej uległości partyjnej.

2017-12-05 18:34:57 | autor: newer

Walka z wiatrakami a mafia PSL-owska robi swoje

2017-12-05 18:29:47 | autor: newer

A wqurwiony jestem sytuacją w której nigdzie nie można NIGDZIE złożyć skargi na lekarza ba dziewiarza Muameda rabbe który bierze kase za odsyłanie do innych szpitali. Zresztą znasz temat bo ci go streściłem a ty zaakceptowałeś jeszcze nagrodę dla dyrektorki ZOZ Hrubieszów. A jak jej nie znasz to sprawdź 20 skarg bez skutku w starostwie i kłamliwe oświadczenie dyrektorki ZOZ

2017-12-05 18:27:10 | autor: newer

michal.miscior jak sie tu udzielasz i piszesz na ogólnym moje nazwisko , czego sobie nie życze, to napisz co z tym zrobisz. Bo nie pytam sie cb o to czy mogę startować w wyborach. Zgłaszam problem jako mieszkaniec gminy do Radnego , którym ty jesteś. Pchałeś sie na to stanowisko to masz jakieś obowiązki z nim związane. bo to nie tylko kasa z diety za bezmyślne głosowania.

2017-12-05 18:22:55 | autor: newer

Mam nadzieję, że Michał M. będzie lojalny wobec PSL i za rok nie zmieni opcji...

2017-12-05 18:19:24 | autor: zatoka

michal.miscior bo na wyjazduy do sądu administracyjnego mi szkoda kasy bo to i tak g...wno da

2017-12-05 18:10:36 | autor: newer

michal.miscior jesteś w stanie odpisać na tak proste pytanie czy mam iść na posiedzenie rady i zadymę zrobić z tym gównem co mi wydawało starostwo ?

2017-12-05 18:09:23 | autor: newer

michal.miscior Jeszcze raz zapytam :WIESZ KTO I CO I CO Z TYM ZROBISZ JAKO RADNY???????????

2017-12-05 18:07:36 | autor: newer

michal.miscior prowadzisz tu kampanie wyborczą to po co takie rzeczy piszesz? Zamaiast przekopywać sie przez tony śmieciowych decyzji starostwa trzeba było zapytać o nazwisko byś zaoszczędził czasu.

2017-12-05 18:06:47 | autor: newer

Ludzie którzy mają w tym interes żeby oni dalej rządzili. Ja mam pytanie do radnego Misciora czy wg. twoich informacji starosta z vice są winni? bo pan starosta czuje się niewinny i nie chce żeby podawali Józef K. tylko pełne nazwisko, może to nagonka PISu na biednego pana starostę, który tyle podobno zrobił dla powiatu a ten zły PIS chce go zniszczyć

2017-12-05 18:00:27 | autor: Koleslaw

psl? kto na takie dziadostwo jeszcze głosuje?

2017-12-05 17:52:24 | autor: majk0987

Ładny prezent od mikolaja ;)

2017-12-05 17:15:25 | autor: preses

To ciekawe święta się zapowiadają , ale nie dla wszystkich, kilku panów będzie miało sr...czkę . A tak na marginesie czyżby taka samą karę miał ponieść zawiadamiający o przekrętach???

2017-12-05 16:50:13 | autor: hrubieszowiaczek

No to się porobiło! Pewnie PSL (Praca Swoim Ludziom) trzęsie portkami.. ;) p.s kto będzie wykonywał obowiązki?

2017-12-05 16:40:15 | autor: preses

Dlatego trzeba to mieszać żeby jedni drugich sie bali a nie kliki z jednej partii i organ sprawujący kontrole też z tej samej partii.

2017-12-05 16:26:03 | autor: newer

wh61 masz rację ale troszke ich roz*****zielą na ich miejsce przyjdą młodsi swego chowu i tej samej szkoły

2017-12-05 16:21:34 | autor: Dieduszka Smietruszka

michal.miscior ulżyło ci??

2017-12-05 16:15:42 | autor: newer

Dieduszka Smietruszka kolesiostwo było jest i bedzie. Z PZPR do SLD, z SLD do PIS pewnie przejdą i sie kręci wszystko po układach partyjnych w Hrubku.

2017-12-05 16:11:41 | autor: newer

A moje wpisy ty są od czasu tego o czym ci pisałem i nie mam powodu tu zachwalać naszych władz jak widzę jaki syf w starostwie panuje i jeszcze za to nagrody dają. Wcześniej nie interesowałem sie tymi sprawami. Więc nie pisz mi o mojej działalności na LH bo to po części i twoja zasługa jest jako Radnego.

2017-12-05 16:09:46 | autor: newer

Wkońcu może skończy się kolesiostwo z załatwianiem pracy w hrubieszowie normalny człowiek nie dostanie pracy trzeba mieć wtyki w starostwie albo w urzędzie pracy jedna banda złodziei wszystkich wypier na zasiłek i niech zobaczą jak dobrze żyć

2017-12-05 16:08:30 | autor: Dieduszka Smietruszka

Wiesz kto, wiesz co tyle sobie trudu zadałeś sprawdzając rok po fakcie papiery to co z tym zrobisz? Trzeba było to przeczytać przed głosowaniem i zagłosować jak należy a nie teraz mądrować.

2017-12-05 16:04:40 | autor: newer

michal.miscior i co z tym zrobisz jako RADNY???

2017-12-05 16:01:25 | autor: newer

michal.miscior Z tobą jak z niemcem ktoś sie ciebie pyta o coś a mijasz sie z wyjaśnieniami. Jeszcze na żadne pytanie nie odpisałeś A materiał na jaki głosowałeś to pewnie teraz przeczytałeś co? Trzeba było przed głosowaniem to przeczytać to byś wiedział za czym głosujesz

2017-12-05 15:56:52 | autor: newer

michal.miscior to napisz dlaczego rada nie odsunęła Kuropatwy a nie dochodzisz kto tu pisze. Że niby wh hahaha no dobra.

2017-12-05 15:53:57 | autor: newer

michal.miscior sie odezwał ale nie na temat

2017-12-05 15:52:06 | autor: newer

Szykują się ciekawe wybory. Jedni dostaną wypracowaną nagrodę, a inni będą udawać prawych. Już kampania ruszyła - kwiat tej ziemi lata po ludziach i namawia. Kumulacja ze Starostwem będzie nie teraz, a dopiero miesiąc przed wyborami. Wtedy wypłyną następni z receptą na sukces. Następni i już ich widać powoli. Panie od ankiety lepiej nie pchaj się w kampanie bo finansowo umoczysz. Czekam na rozliczenie tych od dróg, śmieci i wielu innych kwiatków. Tylko kochani uważajcie kto teraz wam szepcze do ucha.

2017-12-05 15:21:22 | autor: Nowiny1966

Logika Płoszaja tłumacząc sie z niezgodnej z prawem decyzji>>> IDZ PAN DO SĄDU JAK PANU NIE PASUJE!!!!!!!!!!!!!

2017-12-05 15:20:41 | autor: newer

Michał Miścior odpowiedz mi synku na jedno pytanie: w obec takiego syfu co tu robili ci oskarżeni czy rada wcześniej nie mogła odwołać ich ze stanowiska choćby po sprawie ze śmieciami??? Nie widzieliście ze toczy sie coraz wiecej postępowań karnych wobec Kuropatwy??? PRZECIEŻ RADA POWIATU ICH BRONI

2017-12-05 15:18:19 | autor: newer

No i co jak bedzie im groziło tyle co za kradzież batonika w sklepie? 25 000 to tylko poręczenie żeby nie uciekli. Ta kwota to pikuś jest w porównaniu z tym co nakradli a rzeczywisty wyrok będzie G.... warty. Tak sobie komuniści tyle lat prawo spisywali ze teraz nikt za nic nie odpowiada nawet za kradzieże pełniąc zawody zaufania publicznego!!!!!!!

2017-12-05 15:15:22 | autor: newer

Bożydar przecież Rady Michał Miścior sam pisał że on nic nie może i nie jest Kuropatwą. Pewnie takimi słupami ta rada jest obsadzona co nie patrzą władzy na ręce i cieszą sie tylko z diet i ochłapów jak zwolnienia podatkowe czy inne. Ciekawe ile wałków Ludowcy zrobili przez te lata rządów bo z tego co widać kasa sie rozchodzi a wszystko sie rozpada. Ktos to kradnie a ciemnemu ludowi tłumaczą ze na nic nie ma kasy, jedyne na co jest to petycje. Banda złodziei i nic wiecej.

2017-12-05 15:11:50 | autor: newer

A jednak Mikołaj istnieje ..ładny prezent mikołajkowy.

2017-12-05 15:07:50 | autor: mela2015

Zgadza się. Powinni wejść całkowicie nowi ludzie PSL-u! Np. Michał Miścior! Młody, ambitny, przedsiębiorczy. Ciekawe czy ma już przygotowane projekty plakatów z koniczyną?

2017-12-05 15:05:58 | autor: Sympatia

no i dobrze, sprawiedliwość niesamowicie przyspieszyła, wali susami, oj przerzedzi się w hrubieszowskich urzedach, a władza w 100 do wymiany, do przysszłego samorządu powinni wejść całkowicie nowi ludzie

2017-12-05 14:51:29 | autor: memo

Józef K. złożył wniosek o wyłączenie prokuratury w Zamościu bo chciałby, żeby sprawa trafiła do Janowa! ;)

2017-12-05 14:16:59 | autor: Sympatia

Płoszaj i Frączek to relikty dawnego ustroju... niereformowalne.

2017-12-05 14:13:54 | autor: Krebs

A co z ludźmi... dyrektorami agencji, KRUS-ów, których poupychali w starostwie??? Płoszaj, Frączek. To partyjni funkcjonariusze wychowani w epoce socjalizmu. Wtedy jak PSL nosiło nazwę ZSL

2017-12-05 14:13:12 | autor: Krebs

B** to dopiero początek. Wierzchołek góry lodowej. Może jakaś petycja w sprawie zrzutki na poczet środków zapobiegawczych???
Skąd jeden czy drugi starosta weźmie 25 tys. zł? Trzeba im pomóc. Oni tam pracowali prawie za darmo dla naszego dobra przez tyle lat. Dla nas! Służyli nam przez lata całe w zamian oczekując... niczego nie oczekując... tylko marnego głosu w wyborach

2017-12-05 14:11:34 | autor: Krebs

Wniosek o wyłączenie Prokuratury Zamojskiej ?. Co nie pasuje , szuka się koligacji i znajomości?. Czas ponieść konsekwencje, mam nadzieję ,że nie tylko za to , również za kopalnie, drogi itd itd.

2017-12-05 14:09:12 | autor: 234B

Sprawiedliwości stanie się zadość oby ta wiadomość była gwoździem do trumny tej mafijnej partii

2017-12-05 14:09:06 | autor: Koleslaw

Wreszcie

2017-12-05 13:57:05 | autor: B**

O fotel burmistrza będzie się Pan Michał ubiegał z ramienia tej właśnie organizacji? Wciąż będzie Pan nosił liść koniczyny na piersi?

2017-12-05 13:57:00 | autor: Krebs

Panie Michale, ale Pan żadnych nieprawidłowości tam nie widział! Było Panu tam dobrze? Wie Pan dlaczego? Bo ja wiem... Bronił Pan ostatni ZOZ-u. Wie Pan, ze dwa miliony udało się odzyskać wyłącznie dzięki błędowi - niedopatrzeniu i parabanku i dyrektorki Laskowskiej?

2017-12-05 13:27:14 | autor: Bożydar

Dobrobyt członków partii budowany w Hrubieszowie za nasze, publiczne pieniądze wreszcie się kończy!

2017-12-05 13:25:20 | autor: Bożydar

BRAWO. W końcu coś sie zaczyna dziać. Zobaczymy co z tego wyniknie

2017-12-05 13:02:32 | autor: miś uszatek

I co na to partia ludowa, która dotąd murem stała za swoimi wodzami? Co na to znany ostatnio radny powiatowy z Hrubieszowa, Wiceprzewodniczący tej Rady Michał Miścior. Dalej nic się nie dzieje? Co na to rodziny członków PSL/pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych... koniec stabilizacji i dobrobytu???
Coś mi mówi, że to wcale nie musi być koniec...

2017-12-05 13:01:03 | autor: Bożydar

Najbardziej zaboli ich te 25 tysięcy. Czerwonka to nawet papierosy wolał z reguły palić czyjeś... cudze... taki oszczędny! No i Leszek już na wójta nie wystartuje w Uchaniach. Szkoda.

2017-12-05 12:58:22 | autor: Bożydar