14 kwietnia 2024

Gmina Dołhobyczów: Konkurs na na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy 2020

30 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne w Dołhobyczowie, podczas których wybrany zostanie Tradycyjny Wieniec Dożynkowy 2020 roku.

Regulamin Gminnego Konkursu na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Dożynki 2020 r.

 ORGANIZATORZY:

Gmina Dołhobyczów,

– Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

CELE KONKURSU:

– popularyzacja tradycji ludowych,

– prezentacja bogactwa plonów,

– promocja kultury gminy i twórczości ludowej,

– ukazanie trudu pracy rolniczej.

KRYTERIA OCENY:

– podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze świętem plonów (kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty itp.), wszelkie ozdobne sztuczne materiały są niedopuszczalne,

– wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja, itp.),

– symbolika wieńca wyrażona przez wykorzystane materiały i odpowiednie ich zestawienie, nawiązanie do tradycyjnych form wieńcowych,

– wieńce oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów, z prac komisji zostanie sporządzony protokół,

– w przypadku zwiększenia zaostrzeń związanych z epidemią koronawirusa powołana komisja będzie dojeżdżać do uczestników Konkursu i tam dokonywać oceny wieńców

– decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

w konkursie mogą brać udział przedstawiciele poszczególnych wsi, organizacji społecznych, stowarzyszeń z terenu gminy Dołhobyczów, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 wieniec,

prace zbiorowe lub indywidualne dostarczone na konkurs powinny być zgodne w wyżej wymienionymi kryteriami,

nie będą brane pod uwagę wieńce ze starymi elementami, które brały udział w konkursie w ubiegłym roku, 

– do każdego zgłoszenia powinna być dołączona informacja z danymi osoby, która wykonała wieniec wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

NAGRODY:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Dożynek Gminnych w dniu 30 sierpnia 2020r. jeżeli nie zostaną zwiększone zaostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Dla uczestników przewidziano nagrody.

TERMINY:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1) i dostarczenie jej do 18 sierpnia 2020 r. do Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Wszystkich uczestników konkursu wieńcowego o sposobie oceny, wręczeniu oraz przebiegu uroczystości dożynkowych powiadomimy telefonicznie lub drogą elektroniczną.