22 maja 2024

Gmina Dołhobyczów: Przegoń pandemię – żyj zdrowo i pozytywnie

Zapraszamy uczniów i przedszkolaków z terenu gminy Dołhobyczów do udziału w konkursie profilaktycznym „Przegoń pandemię – żyj zdrowo i pozytywnie”.

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Dołhobyczów do udziału w konkursie profilaktycznym „Przegoń pandemię – żyj zdrowo i pozytywnie”.

­

Cele konkursu:

Promowanie zdrowego stylu życia w dobie COVID – 19.

Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych form spędzenia czasu wolnego.

Ukazanie szkodliwego wpływu używek (tytoń, alkohol, dopalacze) na nasze zdrowie.

Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.

­

Warunki uczestnictwa:

Tematyka prac plastycznych dotyczy propagowania pozytywnego nastawienia do podejmowania różnych form aktywności i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania negatywnym konsekwencjom pandemii i uzależnieniom

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora wraz z pracą karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku
(załącznik nr 2).

Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage, witraż, wydzieranka itp.), z wykluczeniem prac komputerowych i gotowych malowanek.

Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub większym.

Na każdej pracy powinny znajdować się informacje:

imię i nazwisko autora,

klasa,

nazwa placówki

Kryteria oceny:

zgodność z tematyką,

estetyka wykonania,

oryginalność,

stopień trudności.

Uczeń może złożyć tylko jedną pracę, konkurs ma charakter indywidualny.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

grupa przedszkolna

uczniowie kl. I – III

uczniowie kl. IV – VI

uczniowie kl. VII – VIII

­

Informacje dodatkowe:

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Uczestnicy konkursu dostarczają prace do Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie osobiście lub pocztą na adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów do dnia 18.10.2021r. do godziny 1500.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.

Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatorów, mogą być wystawiane i publikowane.

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

Informacje o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowych organizatorów, opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o sposobie i terminie wręczenia nagród.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

Dodatkowe informacje związanych z konkursem udziela Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów tel.846532419

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej dolhobyczow.naszgok.pl

­

Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy konkursu otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

­

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych

Metryczka

­

(info, grafika: PCKiR Dołhobyczów)


Zobacz też:

SP ZOZ w Hrubieszowie zaprasza na szczepienia przeciw grypie

SP ZOZ w Hrubieszowie zaprasza na szczepienia przeciw grypie