22 maja 2024

Gmina Dołhobyczów: Zapraszamy do udziału w konkursach – plastycznym i fotograficznym

Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie ogłasza konkursy: fotograficzny pt. „Moja gmina w obiektywie” oraz plastyczny pt. „Uzależnieniom mówimy nie!”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Moja gmina w obiektywie”


ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu fotograficznego „Moja gmina w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie, 22-540 Dołhobyczów, Przewodów 24, zwane dalej „Organizatorem”.

 

CELE KONKURSU

–        zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących

gminę Dołhobyczów (podregion Gotanii), piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycje i kulturę,

–         wszechstronna prezentacja gminy w formie artystycznej

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA

–        Konkurs rozpoczyna się 30 grudnia 2013 roku i trwa do 15 stycznia 2014r.

–        Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Dołhobyczów.

–        Temat prac konkursowych brzmi: „Moja gmina w obiektywie”

–        Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs od 1 do 10 zdjęć.

–         Dowolna technika wykonania, forma elektroniczna na CD lub tradycyjnie wykonane fotografie.

–        Zgłoszone na konkurs fotografie lub płyty CD z fotografiami muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem, danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu) oraz tytułem zdjęcia, datą i miejscem wykonania. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Fotografie nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

–        Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

–        Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora:

Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie

Przewodów 24

22-540 Dołhobyczów

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny pt. „Moja gmina w obiektywie”

–        Ostateczny termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2014 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 15-EGO STYCZNIA 2014 ROKU.

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

–        Oceny prac i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

–        Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu.

–        Ocena prac odbędzie się do dnia 20.01.2014 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

–            Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Konferencji podsumowującej projekt  „To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”, która odbędzie się w styczniu 2014r.       w Domu Kultury w Przewodowie.

–            Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

–            Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

–        Nagrody współfinansowane są w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom Konkursu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „Aktywni”                        w Przewodowie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d)       rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Plik do pobrania

 


 

Konkurs plastyczny pt.

UZALEŻNIENIOM  MÓWIMY  NIE !!!


ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Uzależnieniom mówimy nie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie, 22-540 Dołhobyczów, Przewodów 24, zwane dalej „Organizatorem”.

 

CELE KONKURSU

–            Kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne.

–            Propagowanie życia bez nałogów.

–            Uświadamianie dzieciom i młodzieży problemu uzależnień.

–            Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA

–        Konkurs rozpoczyna się 30 grudnia 2013 roku i trwa do 15 stycznia 2014r.

–        Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Dołhobyczów.

–        Temat prac konkursowych brzmi: „Uzależnieniom mówimy nie”.

–        Tematyka dotyczy uzależnień ( narkotyki, papierosy, alkohol, chcielibyśmy, aby prace  były odpowiedzią na uzależnienia jakim zazwyczaj ulegają dzieci i młodzież np. papierosy  szkodzą zdrowiu, narkotykom STOP, alkohol niszczy… itp).

–        Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

–        Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

–        Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3.

–        Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 
imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe (adres, nr telefonu). Dane te będą służyć     do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

–        Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

–        Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora:

Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie

Przewodów 24

22-540 Dołhobyczów

z dopiskiem: Konkurs plastyczny

–        Ostateczny termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2014 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 15-EGO STYCZNIA 2014 ROKU.


OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

a) zgodność z tematem,

b) stopień trudności techniki,

c) staranność i dbałość wykonania,

d) ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu.

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

–        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Konferencji podsumowującej projekt „To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”, która odbędzie się w styczniu 2014r.

–        W Domu Kultury w Przewodowie.

–        Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

–        Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

–        Nagrody współfinansowane są w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom Konkursu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia „Aktywni”                        w Przewodowie.
 5. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d)       rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Plik do pobrania

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie

Przewodów 24

e-mail: st.aktywni@interia.pl