Gmina Mircze: Moja Choinka – konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mircze do udziału w konkursie fotograficznym „Moja Choinka”.

Reklamy

Regulamin konkursu fotograficznego „Moja Choinka”

Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja choinka” jest Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze, tel. 730 824 010.

CELE KONKURSU:

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno symboli Świąt Bożego Narodzenia,

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej,

3. Wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno domowych, samodzielnie wykonanych choinek.

ZASADY KONKURSOWE:

1. Do konkursu zapraszamy uczniów uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Mircze.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych tj.:

Kategoria I: dzieci z klas IV-VI

Kategoria II : dzieci z klas VII-VIII

3. Fotografię choinki należy wysłać w formie elektronicznej w formacie JPG na adres email: biblioteka.mircze@vp.pl wraz z załączonym do regulaminu zgłoszeniem i oświadczeniem.

4. Konkurs będzie trwał od 23 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

5. Po tym terminie wysłane prace nie będą brane pod uwagę.

6. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, dobrej jakości, mają być pracami autorskimi i nigdzie
wcześniej niepublikowanymi oraz na fotografii musi być umieszczona data zrobionego zdjęcia.

7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących
z różnych plików.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wymogów punktów 6 i 7.

9. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz pracy konkursowej w materiałach reklamowych organizatora i w prasie, mediach i internecie.

OCENA PRAC i NAGRODY:

1. Konkurs zostanie oceniony przez komisję powołaną przez organizatora.

2. Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.

3. Przyznanie miejsc i nagród rzeczowych organizator pozostawia wyłącznie w kompetencji komisji oceniającej.

4. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół.

5. O dacie i formie wręczenia nagród autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną
lub telefonicznie do dnia 15 stycznia 2021 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Prezentacja multimedialna wszystkich prac odbędzie się na facebooku i stronie internetowej GOK.

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

­

GOK Mircze